Vyšla publikácia Potravinové právo

V mesiaci jún 2022 vyšla vo vydavateľstve C.H.Beck vysokoškolská právnická učebnica Potravinové právo od kolektívu autorov:

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Mgr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA

JUDr. Lenka Bogárová

JUDr. Katarína Eliášová

Publikácia je prvou svojho druhu na knižnom trhu nielen v Slovenskej, ale i v Českej republike. Autorský kolektív skúsených vysokoškolských pedagógov z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a odborníkov zo súdnej a potravinárskej praxe (Najvyšší súd Slovenskej republiky, Potravinárska komora Slovenska) prináša systematický výklad základných princípov a inštitútov potravinového práva, pričom vychádza predovšetkým z vnútroštátneho právneho poriadku a z právnych noriem Európskej únie. Reflektuje tiež aktuálnu rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych najvyšších súdnych autorít, ako aj rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Autori venujú osobitnú pozornosť aktuálnej problematike označovania potravín a bezpečnosti potravín, nechýba ani podrobné spracovanie úradných kontrol potravín a trestania v potravinovom práve. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt, využiť ju však môžu i študenti v študijnom odbore potravinárstvo. S ohľadom na obsah a na spracovanie možno knihu odporučiť aj sudcom, advokátom, zamestnancom orgánov úradnej kontroly potravín a tiež subjektom v potravinárskej praxi.

Krst učebnice sa uskutočnil na vedeckej konferencii Aktuálne trendy v potravinovom práve 2022 dňa 16. júna 2022 v hoteli Zochova chata****, za účasti recenzentov prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr. a JUDr. Jozefa Milučkého a zástupkyne vydavateľstva C.H.Beck JUDr. Moniky Vrankovej.

Učebnicu je možné zakúpiť na tomto linku.

Rozhovor s autorkou publikácie Potravinové právo JUDr. Janou Venhartovou, LL.M.

  1. Až doteraz absentoval náš trh komplexnú publikáciu zameranú na problematiku potravinového práva. V čom vidíte jej jedinečnosť?

Potravinové právo ako ucelený systém právnych predpisov týkajúcich sa potravín sa začal vyvíjať až v roku 2002, kedy bolo prijaté európske nariadenie o všeobecnom potravinovom práve. Nakoľko ide o veľmi špecifickú oblasť, venujú sa jej najmä odborníci na bezpečnosť a kvalitu potravín, veľmi málo právnici. A to hovoríme o situácií aj na európskej úrovni. V Slovenskej republike ide o prvú publikáciu, v ktorej sa právnici venujú rôznym aspektom potravinového práva. Jedným z pilierov Európskej únie je voľný pohyb tovaru. Jeho základné princípy boli položené európskou judikatúrou, v ktorej boli predmetom sporu práve potraviny, aj preto je táto téma rozpracovaná v samostatnej kapitole.

  • Potraviny sú téma, ktorú každý z nás žije, pričom sa neustále vyvíja. Reaguje publikácia na zmeny v spoločnosti?

Bez potravín by sme neprežili, týkajú sa každého jedného z nás. Časom sa stravovacie návyky menia a menia sa aj trendy v potravinách. Nanešťastie, legislatíva za týmito trendami zaostáva, napriek tomu sa v publikácií venujeme napríklad aj aktuálnym otázkam označovania rastlinných alternatív mliečnych výrobkov či rôznym ekologickým tvrdeniam. Momentálne, v súvislosti s celosvetovým nedostatkom určitých surovín je veľmi aktuálna otázka potravinovej bezpečnosti, ktorej sa v publikácií tiež podrobne venujeme. Samostatná kapitola je venovaná aj neprimeraným podmienkam v obchode s potravinami, hospodárskej súťaži, ale aj problematike uznaných organizácií a výnimkám z uplatňovania niektorých článkov o ochrane hospodárskej súťaže.

  • Kvalita a bezpečnosť potravín (vrátane ich správneho označovania) sa zabezpečuje na európskej, medzinárodnej i vnútroštátnej úrovni prijatím veľkého množstva právnych predpisov a nariadení, v ktorých je náročné sa orientovať…

Potravinové právo je v rámci Európskej únie jedno z najregulovanejších odvetví. Postupne sa prechádza od harmonizácie bezpečnosti potravín, ktorá je už zabezpečená európskymi nariadeniami, aj k regulácií kvality potravín. Odborníci sa zhodujú v tom, že Európska únia má v rámci prepracovaného systému kontroly bezpečnosti potravín najbezpečnejšie potraviny na svete. Otázky k označovaniu potravín dostávam na dennej báze. Nejde však len o otázky, ktorých odpovede sa dajú nájsť v právnych predpisoch. Preto sa v publikácií nachádzajú aj informácie z rôznych ďalších zdrojov, ako sú oznámenia Komisie, usmernenia slovenských inštitúcií, či vyjadrenia ku konkrétnym otázkam zaslané kontrolnými orgánmi potravinárskym samosprávam.

  • Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sa častokrát dopúšťajú „drahých chýb“ pri výkone kontroly zo strany orgánov. Vie im publikácia v tomto smere pomôcť?

V publikácií sa podrobne venujeme úradnej kontrole potravín a správnemu trestaniu v potravinovom práve. Poznatky vychádzajú z pomerne rozsiahlej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sú spracované autorom Mgr. Samuelom Rybnikárom, PhD., ktorý sa úradnej kontrole potravín venuje niekoľko rokov a túto problematiku prednáša na akademickej pôde, ale aj na odborných seminároch. Publikácia bude preto cennou pomôckou pre všetkých právnikov aj neprávnikov, ktorí majú záujem o hlbšiu znalosť tejto problematiky.

  • Bezpečnosť potravín by mala byť pre štát prioritou. Je tomu naozaj tak?

Bezpečnosť potravín je nosným prvkom celého potravinového práva. Európska únia vynakladá skoro 40 % svojho rozpočtu na spoločnú poľnohospodársku politiku. EÚ je najväčším exportérom potravín s pozitívnou bilanciou zahraničného obchodu až vo výške 66 miliárd eur. Napriek tomu máme na pultoch obchodov len 40 % slovenských potravín. Hľadanie vhodných nástrojov na podporu výroby potravín na Slovensku má jedného menovateľa – pri prijímaní legislatívnych predpisov sa v prvom rade musí brať ohľad na spotrebiteľa a jeho bezpečnosť. Musíme sa však naučiť prijímať na Slovensku efektívnu legislatívu, ktorá nebude brániť rozvoju výroby potravín, ale naopak zabezpečí konkurencieschopnosť slovenských výrobcov voči zahraničiu pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti potravín. Nejde o ľahkú úlohu, ale vzájomnou odbornou diskusiou, dôsledným posúdením existujúcej slovenskej a európskej legislatívy a inšpirovaním sa fungujúcimi národnými predpismi a postupmi v iných európskych krajinách môžeme tento cieľ dosiahnuť. Pevne verím, že k získaniu poznatkov z rôznych aspektov potravinového práva a tým aj jeho ďalšiemu rozvoju prispeje aj táto publikácia.

Facebook
LinkedIn