Potravinári k Potravinovému semaforu – čaká nás harmonizované európske označovanie, tento trend je zbytočné predbiehať národnou schémou

Bratislava, 11. septembra 2020 – Európska komisia tento rok v rámci stratégie Z farmy na stôl oznámila, že do  dvoch rokov predloží konkrétne návrhy k jednotnému a harmonizovanému označovaniu výživovej hodnoty potravín na prednej strane balenia a tiež prehodnotenie označovania krajiny pôvodu potravín. Návrh Potravinového semaforu, ktorý bol predložený do Národnej rady Slovenskej republiky, znamená snahu o vytvorenie národnej schémy označovania potravín, ktorá si bude o pár rokov konkurovať s európskou.  V konečnom dôsledku sa tak môže stať, že snaha o zjednodušenie informácie pre spotrebiteľa sa minie účinku a spotrebitelia budú zmätení z množstva informácií, ktorú budú jednu a tú istú potravinu označovať zelenou aj červenou farbou.

Európska komisia predstavila 20. mája stratégiu Z farmy na stôl. V rámci stratégie oznámila, že do konca roka 2022 predstaví návrh celoeurópskych povinných etikiet s označením výživovej hodnoty na prednej strane balenia. Cieľom je pomôcť spotrebiteľom zohľadniť pri výbere potravín aj zdravotný aspekt. V rámci Európskej únie už existuje viac druhov dobrovoľných národných schém: najrozšírenejšími označovaniami sú Nutri-score s farebnou škálou označenia výživovej hodnoty vo viacerých európskych krajinách ako Nemecko, Francúzsko či Belgicko, potom tzv. baterkové značenie v Taliansku, či označenie pomocou tzv. kľúčovej dierky v severských krajinách. Avizovaným zámerom EÚ je legislatívne zjednotenie všetkých národných schém do jednej a momentálne na európskej úrovni prebieha živá diskusia o tom, ktorá z existujúcich národných schém sa stane povinným európskym označením.

„Vážime si a vítame záujem našich poslancov venovať sa aktuálnej problematike označovania potravín za účelom zjednodušenia výberu pre spotrebiteľov. V čase, kedy sa už diskutuje o prijatí  jednotnej európskej schémy, je pre Slovenskú republiku neskoro vytvárať svoju národnú schému. Proces prípravy takejto národnej schémy v ostatných krajinách trval niekoľko rokov, nakoľko musí byť výsledkom rozsiahlej odbornej diskusie a spĺňať podmienky stanovené európskou legislatívou,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Pri prijatí národnej schémy je zároveň potrebné brať do úvahy aj jej dopad na konkurencieschopnosť slovenských podnikov, dopad na ceny potravín, výšku administratívnych nákladov na zriadenie a prevádzku národnej schémy, ako aj vytvorenie spôsobu efektívnej kontroly. Náklady, ktoré budú potrebné na zriadenie slovenskej schémy, by sa mali efektívne využiť na už aj tak zaostávajúce slovenské potravinárstvo. „Je nám veľmi ľúto, že takáto dôležitá téma, ktorá zavádza ďalšie povinnosti pre potravinárske podniky, nebola vopred prediskutovaná s potravinárskou samosprávou. Rovnako ako v iných krajinách, aj slovenskí výrobcovia majú obavy, že potravinový semafor bude znamenať zvýšenie nákladov pre potravinárov a následné navyšovanie cien potravín, môže zúžiť celkovú ponuku potravín pre spotrebiteľa a ohroziť tradičné slovenské výrobky, ako napríklad slanina, bryndza či oštiepok. V tomto momente je pre nás oveľa dôležitejšie zamerať sa na podporu výroby potravín na Slovensku,“ uvádza Marián Šolty, podpredseda za potravinárstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.  

V slovenskej legislatíve pritom už teraz existuje viacero možností na dobrovoľné označovanie, ktoré vyzdvihuje slovenský pôvod či kvalitu potravín. Výrobcovia majú napríklad možnosť označiť výrobok, ktorý bol vyrobený na Slovensku, výrazom „Slovenská potravina“ či „Vyrobené na Slovensku“. Zároveň sa môžu zapojiť do systému „Značka kvality SK“ pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde o pridelení značky rozhoduje odborná komisia. Prijatie ďalšej dobrovoľnej schémy s farebným označením bude v konečnom dôsledku pre spotrebiteľa mätúce. Nakoniec sa môže stať, že ten istý výrobok bude podľa európskej schémy zelený, pričom podľa slovenskej schémy bude červený.

„Predstavenie idey potravinového semaforu bez zverejnenia konkrétnych podmienok vo forme vykonávacích vyhlášok vytvára právnu neistotu. Zavedenie národného potravinového semaforu prinesie zbytočné dodatočné náklady pre potravinárov, ktorí sú už teraz zaťažení množstvom legislatívnych pravidiel na európskej aj slovenskej úrovni. Našou úlohou by malo byť aktívne zapojenie sa do európskej diskusie o finálnej podobe spoločnej európskej schémy, ktorá bude jednotná pre všetkých potravinárov Európskej únie,“ uzatvára Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky.

Kontakt pre médiá:

Jana Venhartová, riaditeľka PKS, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, jana.holeciova@sppk.sk, +421 911 646 628, +421 2 502 17 108  

Ľubomír Tuchscher, riaditeľ SZZV, szzv@szzv.sk, +421 914 391 375

Potravinárska komora Slovenska (PKS) je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) je neštátna, verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.

Únia potravinárov Slovenska je odborovou a zamestnávateľskou organizáciou združujúcou fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti potravinárstva. Cieľom Únie potravinárov Slovenska je obhajoba a ochrana spoločných záujmov svojich členov v prospech rozvoja a zveľaďovania potravinárskej výroby na Slovensku, zvýšenia  konkurencieschopnosti a výkonnosti slovenského potravinárskeho priemyslu a potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti Slovenska.  

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV – www.szzv.sk) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996 a je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení vrátane Európskej značkovej asociácie (AIM).

Facebook
LinkedIn