Nová vysokoškolská učebnica „LEGISLATÍVA A KONTROLA POTRAVÍN“

Autori učebnice: Jozef Golian, Jozef Čapla, Peter Zajác, Ľubomír Belej

Tento mesiac bola autormi zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vydaná nová vysokoškolská učebnica Legislatíva a kontrola potravín, ktorá je určená predovšetkým študentom potravinárskych študijných programov a odborníkom z praxe.

Pri výrobe potravín sa neustále zvyšujú požiadavky na ich kvalitu, bezpečnosť   a  ochranu zdravia spotrebiteľa. Výroba potravín je vo vzťahu k legislatíve upravená pomerne dobre a rozsiahle. V jej histórii sa bezpečnosti potravín nikdy nevenovala taká pozornosť ako dnes a to nielen vďaka doterajším aféram ale aj vďaka informačným a komunikačným technológiám, vďaka rozvoju analytických metód a nárastu poznatkov. Narastá počet prípadov falšovania potravín a rôznych potravinových podvodov.

Činnosť každého prevádzkovateľa potravinárskeho podniku sa musí zakladať na dôslednom dodržiavaní legislatívnych pravidiel pre bezpečnosť potravín, metrológiu a technických noriem. Potravinárska prax preto neustále zvyšuje požiadavky na absolventov škôl. Z uvedeného vyplýva potreba zvyšovať vedomosti študentov v oblasti potravinárskej legislatívy, ako aj metrológie tak, aby našli svoje uplatnenie v širokom spektre potravinárskych podnikov. Mnohé potravinárske podniky majú pozície legislatívnych špecialistov, ktorí sa legislatívne podrobne venujú a dokonca dokážu pripraviť podnik aj na novú legislatívu

Predkladaná vysokoškolská učebnica predstavuje súhrn informácií pre štúdium národnej a európskej potravinárskej a metrologickej legislatívy. V publikácii sa zaoberáme úradnou kontrolou potravín v podmienkach Slovenskej republiky a EÚ a jej formami, tvorbou národnej a európskej legislatívy v oblasti potravín, národnými a európskymi požiadavkami potravinového práva, metrologickou legislatívou, označeným spotrebiteľským balením a spotrebiteľským balením a jeho kontrolou, technickou štandardizáciou, poskytovaním informácii o potravinách spotrebiteľom, informáciami o prameňoch potravinového práva, ochrannými známkami a ochranou práva spotrebiteľa v EÚ.

V publikácii sú zhrnuté aktuálne poznatky zamerané na rozšírenie vedomostí študentov, ale i pracovníkov z potravinárskych podnikov, pre správne používanie právnych predpisov, ich vysvetlenie a používanie v potravinárskej praxi s cieľom zabezpečiť produkciu bezpečných potravín.

Publikácia predstavuje súbor poznatkov, ktoré tvoria základ  pre riadenie väčšiny činností  prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Dôležité je však neustále sledovať zmeny legislatívy, pretože tie prebiehajú nielen v legislatíve EÚ ale aj legislatíve SR a sú rozhodujúce pre  riadenie a kontrolu.

Publikáciu si je možné zakúpiť alebo objednať na nasledovnom linku: Legislatíva a kontrola potravín (uniag.sk)

Facebook
LinkedIn