Inovácie

PKS ako klaster

Klaster je vnímaný ako skupina súvisiacich hospodárskych subjektov a inštitúcií, ktoré sa nachádzajú vo vzájomnej blízkosti, a ktoré prejavili záujem o spoluprácu najmä prostredníctvom inovácií za účelom posilnenia konkurencieschopnosti a rastu v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti. Klastre sú  jedinečným nositeľom rozvoja inovácií – pri kvalitnej členskej základni dokážu priemyselné klastre v rámci svojej vnútornej organizačnej štruktúry realizovať kvalitný výskum a vývoj nových produktov, technológií a pracovných postupov, tie následne prostredníctvom inovácií prinášať na trh a zavádzať do výrobnej praxe. Klastre sú zároveň vynikajúcim nástrojom na prezentovanie týchto inovácií doma i v zahraničí a tiež na prenášanie získaných poznatkov a znalostí. Klastre sú združenia, ktoré sa správajú ako neziskové organizácie, nakoľko nemajú cieľ vytvárať zisk, avšak poskytujú odborné, koordinačné a logistické zázemie svojim členom a ich partnerom pre vzájomnú spoluprácu.

Úlohou klastrov je formovanie podmienok pre rozvoj klastrov, vypracovanie stratégií ich rozvoja, zabezpečenie podpory projektov, zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti účastníkov klastra, podpora rozvoja malých a stredných podnikov, rozvoj inovatívnej a technologickej politiky, politika rozvoja exportu tak účastníkov klastra, ako aj krajiny všeobecne a pod.

Stratégia klastra

Valné zhromaždenie Potravinárskej komory Slovenska schválilo 24. septembra 2020 dokument Stratégia klastra Potravinárska komora Slovenska.

Členstvo

Výhody účasti v klastri: Produktivita – podniky, účasťou v klastri, zvyšujú svoju produktivitu prostredníctvom: prístupu k špecializovaným zdrojom, kvalifikovanej pracovnej sile, čo pomáha znižovať ich prevádzkové náklady, preferenčného prístupu k špecializovaným, dôležitým informáciám, možnosti spoločne zdieľať náklady ale aj investície, prístup k finančným zdrojom, možnosť porovnania produktivity medzi jednotlivými členmi – benchmarking, marketing, formovanie pozitívneho imidžu klastra a zvýšenie reputácie jeho členov, organizácia finančne náročných marketingových podujatí, PR-kampaní, vytvorenie spoločnej web-stránky s charakteristikou všetkých členov v cudzom jazyku, vypracovanie reklamných materiálov, taktiež v niekoľkých cudzích jazykoch, zdieľanie nákladov na spoločné propagačné a PR-podujatia, možnosť účasti na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, čo by pre jednotlivcov bolo z dôvodu ohraničených finančných zdrojov takmer nemožné.

Byť súčasťou klastra, teda umožňuje firmám pracovať efektívnejšie a získať tak vyššiu  mieru konkurencieschopnosti vďaka ľahšiemu prístupu k informáciám, technológiám, kvalifikovanej pracovnej sile, či dodávateľom, pretože všetky spomenuté zdroje sú sústredené v tesnej blízkosti. Klastre poskytujú priestor pre vyššiu výkonnosť a teda podporujú vyššiu prosperitu celej skupiny v regióne. Práve kvôli tomu, že sú jednotliví účastníci jeden od druhého tak blízko, môžu profitovať z ekonomických vedľajších efektov, ktoré im umožňujú vytvoriť pre konečného zákazníka vyššiu hodnotu, než by to bolo možné pre izolovaný podnik. Hromada vzťahov vo vnútri klastra vytvára synergický efekt.

 

Výskumné témy pre potravinárstvo

Potravinárska komora Slovenska v rámci Výboru PKS pre vedu, výskum, inovácie a zamestnanosť zmapovala výskumné témy, ktorým sa venujú výskumné inštitúcie na Slovensku. Prinášame Vám preto prehľad týchto výskumných tém spolu s technologickým vybavením a príslušnými kontaktnými informáciami:

Názov témy

Popis

Technologické vybavenie

Inštitúcia/kontakty

Determinácia účinku biologicky aktívnych látok v procese výroby vína na mikrobiálne a ovariálne bunky.

V roku 2018 boli realizované odbery hrozna z vinohradníckej oblasti Vrbové. Vzorky hrozna boli analyzované na mikrobiologické ukazovatele, senzorické ukazovatele. Ďalej sa vo vzorkách analyzovalo zastúpenie biologicky účinných látok, alergénov. Z dvoch odrôd hrozna bol vyrobený mušt, burčiak a konečný produkt víno, ktoré boli taktiež analyzované na mikrobiologické ukazovatele, zisťovala sa prítomnosť biologicky účinných látok a alergénov.

 

MALDI TOF

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., KMi FBP

miroslava.kacaniova@gmail.com

Hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z konzumácie jedlých lesných plodov z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska.

 Projekt sa realizuje v súlade s harmonogramom. Jednotlivé činnosti vyplývajúce s čiastkových cieľov projektu sú priebežne realizované. Terénne práce, ktorých cieľom je získavanie vzoriek rôzneho charakteru sú v progrese. Získané vzorky sú priebežne spracovávané a získané výsledky vyhodnocované. V rámci projektu sa riešia aj viaceré záverečné práce a pripravujú sa publikačné výstupy.

Kvapalinový chromatograf

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., KCH FBP

jan.tomas@uniag.sk

Validácia vývoja funkčných potravín pomocou senzorickej analýzy a prístrojov umelej percepcie.

V priebehu roka bolo vykonané adekvátne množstvo analýz v domácom laboratóriu a partnerských organizáciách. Bolo testovaných niekoľko regresných modelov a v rámci projektu bola vydaná vedecká monografia a článok v CC periodiku. Projekt v rámci prideleného rozpočtu pokračuje podľa plánov. 

Elektronický nos, elektronické oko, elektronický jazyk,

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.,

Vladimir.vietoris@uniag.sk

Nekonvenčné a minoritné plodiny využiteľné pre prípravu potravín nového typu dizajnovaných pre osobitné výživové účely

Riešenie projektu sa realizuje v súlade so stanoveným harmonogramom. Prebieha kontinuálna analýza nekonvečných a minoritných plodín. Získané výsledky sa vyhodnocujú a pripravujú sa publikačné výstupy. V rámci projektu sa riešia aj viaceré záverečné práce. Na realizácii projektu participuje aj Génová banka NPPC v Piešťanoch.

Kvapalinový chromatograf

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD., KCH FBP

alena.vollmannova@uniag.sk

Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah simych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)

V súlade s harmonogramom projektu sa uskutočňujú odbery pôdnych  vzoriek aj vzoriek záujmových plodín, ktoré sú po spracovaní priebežne analyzované a výsledky analýz následne vyhodnocované. V rámci projektu sa pripravujú publikačné výstupy a riešené sú viaceré bakalárske a diplomové práce.

Kvapalinový chromatograf

doc. Ing. Judita Bystrická, PhD., KCH FBP

judita.bystricka@uniag.sk

Identifikácia molekulárno-genetických markerov autenticity a vysledovateľnosti mäsa vybraných potravinových zvierat

V projekte sme vytvorili molekulárno-biologický systém pre vysledovateľnosť a autentifikáciu mäsa a mäsových výrobkov a ich náhrad  založený na využití viacerých variant PCR metódy. Otestovali a aplikovali sme metodiky a postupy umožňujúce rýchlo a spoľahlivo identifikovať  druh,    druhové zloženie mäsových výrobkov a mäsových náhrad nielen v prirodzenom stave ale po rôznych stupňoch tepelného ošetrenia. Metodiky a postupy sme optimalizovali, kalibrovali a stanovili rozsahy ich spoľahlivosti.  Získané výsledky majú vysokú praktickú využiteľnosť a cenný spoločenský a ekonomický prínos. 

DNA sekvenátor

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., KHBP FBP

jozef.golian@uniag.sk

Aplikácia moderných biotechnologických metód za účelom zachovania genetických zdrojov rastlín

Realizovali sa analýzy zrna obilnín, pseudoobilnín, olejnín a strukovín z hľadiska základných ukazovateľov kvality zrna (obsah bielkovín, frakčná skladba bielkovín). Ďalej sa detegovali molekulárne markery technologickej kvality zrna na základe polymofizmu bielkovín pomocou SDS-PAGE a A-PAGE, pričom bola hodnotená genetická rôznorodosť analyzovaných genotypov. Modelované boli 2DE bielkovinové mapy pšenice, pohánky a ovsa, v ktorých sa detegovali antinutričné a alergénne bielkoviny. Následne boli výsledky potvrdené western blottingom. 

DNA sekvenátor

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., KBB FBP

zdenka.galova@uniag.sk

Aspekty cytoprotektivity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach

V súlade s plánovaným harmonogramom činností kolektív riešiteľov pokračoval v experimentálnych prácach nevyhnutných pre doplnenie a ukončenie prvej resp. druhej etapy projektu. V tejto fáze projektu sme sa zamerali na účinky environmentálnych kontaminantov in vivo a in vitro. Základný výskum ukázal toxicitu vybraných kontaminantov na celkový zdravotný stav a redox status sledovaných živočíchov. In vitro analýzy potvrdili  vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu, viabilitu a produkciu reaktívnych foriem kyslíka na bunkové kultúry. V rámci projektu bolo opublikovaných niekoľko príspevkov na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách ako aj dve publikácie Scopus a 6 karentovaných publikácií.

Kvapalinový chromatograf

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., KFŽ FBP

peter.massanyi@uniag.sk

Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín

V prvom roku riešenia bolo na otestovanie navrhnutých niekoľko genetických markerov na identifikáciu mäsa hospodárskych zvierat, rýb, diviny a náhrad mäsa, ktoré budú následne vyhodnocované a bude vybraný najvhodnejší marker. Boli vytvorené štandardy pre analýzy a optimalizáciu metodík stanovenia čerstvosti mäsa a navrhnuté modely pre sledovanie duálnej kvality mäsových výrobkov.

DNA sekvenátor

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., KHBP FBP

jozef.golian@uniag.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov témy

Popis

Technologické vybavenie

Inštitúcia/kontakty

základný a aplikovaný výskum a vývoj v oblasti chémie, mikrobiológie a biotechnológií potravín

  výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminujúcich látok a mikroorganizmov v potravinách

  rozvoj fyzikálno-chemických a molekulárno-biologických metód na hodnotenie bezpečnosti, autentičnosti, alergénnosti a kvality potravín

  vývoj a implementácia efektívnych molekulárno-biologických metód a postupov na identifikáciu a eradikáciu nežiaducej mikroflóry v podmienkach výroby potravín

  vývoj nových postupov a  technológií zabraňujúcich kontaminácii potravín alebo umožňujúce elimináciu výskytu kontaminantov v potravinách

  senzorické hodnotenie potravín

  hodnotenie rizík vyplývajúcich z konzumácie potravín týkajúce sa cudzorodých látok a GMO

  poradenstvo o výživovom zložení potravín, výpočet energetickej hodnoty potravín, modelovanie výživy – poradenstvo pre laickú verejnosť, pre výrobcov potravín, školské či zdravotnícke zariadenia

  modelovanie a overovanie jednotlivých potravinárskych procesov v reálnych podmienkach v poloprevádzkovom merítku

  vývoj technológií so zvýšený stupňom spracovania primárnych surovín

  využitie regionálnych zdrojov surovín na výrobu funkčných potravín

  technologické a produktové inovácie s využitím fermentačných, izolačných a purifikačných procesov

  šetrné získavanie prírodných biologicky aktívnych látok (prírodné farbivá, arómy, antioxidanty, organické kyseliny či beta-glukán) a ich aplikácie v potravinárskom priemysle, ale aj vo farmakológii či kozmetike

  optimalizácia materiálových, energetických a ekonomických bilancií

  tvorba procesových kníh

Kapilárna elektroforéza Agilent 7100

Kvapalinový chromatograf UHPLC Agilent 1290 Infinity s trojitým quadrupólom a TOF spektrometrom MS/MS Agilent 6540 s autosamplerom a nástavcom DART

Zariadenie na meranie priepustnosti plynov Extrasolution multiperm O2, H2O, MRS Seitter GmbH

EPR spektrometer Bruker s prietočným rezonátorom

Zariadenie na meranie tepelnej histórie NETDAQ

GC/MS/MS systém, Agilent 7890A + 7000 A Triple Quadrupole MS

Kolorimeter Color i5 s príslušenstvom

UV/VIS/NIR spektrometer Shimadzu UV-3600

AAS Spektrometer Perkin Elmer 4100

Kvapalinový chromatograf s trojitým kvadrupólom a autosamplerom UHPLC Agilent 1260 a 1200 Infinity

GC pre olfaktometriu GC System Agilent Technologies 7890A

Analyzátor textúry s príslušenstvom Texturometer TA.XT Plus

Prístroj na meranie reologických vlastností surovín Mixolab Chopin

Nano HPLC zostava s detekciou na čipe Agilent 1260 Infinity

Laboratórna programovateľná pec na prípravu potravinových vzoriek Miwe Condo 2.0608

Zariadenie na viacúčelovú analýzu makromolekúl v potravinách Roche NimbleGen MS 200

Analytický systém pre biomakromolekuly BioRad BioPles Suspension Array

PCR cyklér ABI Veriti 96

Elektroforéza v teplotnom gradiente TGGE Maxi System

Pulzná elektroforéza PFGE Bio-Rad CHEF Mapper XA System

Gélová elektroforéza v denaturačnom gradiente DGGE BioRad DCode

Súprava zariadení na horizontálnu elektroforézu BioRad Sub Cell GT System + BioRad Wide Mini-Sub Cell GT System

Kolónová gélová elektroforéza Qiaxcel

Chladená horizontálna elektroforéza Origins

Spektrometer pre identifikáciu mikroorganizmov Tensor 27/FTIR

Laserový analyzátor častíc Mastersizer 2000

Analyzátor hybridizačný Tecan HS400 Pro

Senzorické laboratórium, Ecotest, s.r.o., SR zodpovedajúce požiadavkám STN ISO 8589

Program hodnotenia rizika, BSP Group, a.s.

Mlynská stolica, Niesner, s.r.o. na mletie obilnín, pseudoobilnín i strukovín

Sitový triedič výmelku, Niesner, s.r.o.,

Pneumatický dopravný systém, Niesner, s.r.o.,

Silá na skladovanie citlivých práškových frakcií výmelku, Niesner, s.r.o.,

Zariadenie pre primárne miešanie suchých práškových zmesí s garantovanou homogenitou na úrovni ppm – homogenizátor BOF OF 1

Zariadenie pre mikronizáciu suchých cereálnych frakcií – mikromlecí mlyn MM 800

Zariadenie na meranie veľkosti častíc získaných homogenizátov – Mastersizer MS 2000 EPA 5007

Zariadenie na separáciu tuhých látok a kvapalín /získanie šťavy/, AEH spol. s r.o.,

Extraktory na extrakciu tuhá látka – kvapalina 800 l, 2000 l, AEH spol. s r.o.

Rotačný vákuový filter na predfiltráciu extraktov a štiav pre membránové procesy, AEH spol. s r.o.,

Zariadenie na predkoncentráciu extraktov a štiav na báze reverznej osmózy a nanofiltrácie, AEH spol. s r.o.,

Vákuová koncentračná jednotka, AEH spol. s r.o.,

Zariadenie na regeneráciu extrakčných činidiel rektifikáciou, AEH spol. s r.o.,

Fluidná sušiareň, AEH spol. s r.o.,

Univerzálna teplovzdušná sušiareň na byliny, výlisky zeleniny a ovocia, tuhé rafináty, AEH spol. s r.o.,

Experimentálne zariadenie na sušenie za vákua a mikrovlnným ohrevom, AEH spol. s r.o.,

Zariadenie na extrakciu do CO2 v prevedení pre potravinárske účely, AEH spol. s r.o.,

Prietočný dezaktivátor enzýmov, AEH spol. s r.o.,

Balenie do ochrannej atmosféry – roztoky a prášky, AEH spol. s r.o.,

Systém pre aseptické balenie vzoriek a polotovarov Bag in box, AEH spol. s r.o.,

Extraktor 2000 l, AEH spol. s r.o.,

Zariadenie na fyzikálnu stabilizáciu oleja desorpciou vody a kyslíka, AEH spol. s r.o.,

Farinograf, Shimadzu,

Amylograf, Shimadzu

Extenzograf, Shimadzu

Turbidimeter pre nefelometrické merania, Shimadzu

NPPC-Výskumný ústav potravinársky

Ing. Martin Polovka, PhD.,

riaditeľ NPPC-VÚP, 02 502 37 036,

martin.polovka@nppc.sk

 

ÚSTAV  KRAJINNEJ  EKOLÓGIE 

Slovenskej akadémie vied, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 

814 99 Bratislava, Tel: 02/20920316, Fax: 02/5249 4508

E-mail: zita.izakovicova@savba.sk

 

Výskumné témy pre poľnohospodárstvo

 

1.     Časovo – priestorové integrované  modelovanie odozvy a adaptability ekosystémov na klimatické zmeny a extrémne prejavy počasia   – Vypracovanie modelov na operatívne určenie priestoru a intenzity dopadov  náhlych poveternostných  a geodynamických situácií alebo iných katastrofických javov súvisiacich  so zmenami klímy, a to najmä povodní, sucha, nadmerného odtoku, vodnej a veternej erózie, zosuvov a ich vplyvy na agroekosystémy,  ako aj vypracovanie  návrhov opatrení na adaptáciu  a trvalo-udržateľné využívanie prírodných zdrojov,  časovo – priestorové modelovanie odozvy a adaptability ekosystémov na klimatické zmeny a extrémne prejavy počasia s využitím DPZ a GIS.

2.     Včasné celoplošné informácie o krajine, vegetácii, vodných ekosystémoch a zemskom povrchu  (precízne poľnohospodárstvo) – tieto informácie významne determinujú kvalitu rozhodovacích procesov v oblasti krajinného plánovania, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva alebo manažmentu rizík. Vývoj a aplikácia inovatívnych metodologických postupov prispieva k zefektívneniu procesu základného zberu dát o krajine pri rôznych povinných monitorovacích programoch, resp. tvorbe základných mapových diel. Môžeme poskytnúť pravidelnú tvorbu včasných celopriestorových informácií o poľnohospodárskej krajine, vegetácii a vodných ekosystémoch v rôznych aplikačných doménach na báze GIS a DPZ. Ťažiskovo sa sústreďujeme na:

·       Aplikácia DPZ pre včasnú detekciu kľúčových parametrov zemského povrchu pre hydrologické modelovanie

·       Aplikácia DPZ  pre časovo – priestorové modelovanie kvality povrchových vôd

·       Aplikácia DPZ pre včasnú klasifikáciu a hodnotenie stavu poľnohospodárskych plodín

·       Aplikácia modelov šírenia sa chorôb, najmä viniča

3.   Mapovanie a hodnotenie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny,  vrátane ekosystémových služieb (ES), resp. úžitkov ekosystémov, ktoré tieto HŠPK poskytujú – výskum HŠPK predstavuje dlhodobý výskumný zámer ÚKE SAV. V ÚKE SAV bola vytvorená databáza HŠPK, ktorá bola poskytnutá MPaRV SR pre potreby tvorby a aplikácie agroenvironmentálnych schém. HŠPK tvoria slovenský ekvivalent pre európsky chránené územia historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny (TAL). Môžeme poskytnúť sledovanie zmien, najmä ich úbytok, stav ohrozovania ako i návrh manažmentu pre ich zachovanie a ochranu. Podklady sú potrebné pre hodnotenie Programu rozvoja vidieka pre EÚ.

 

4.   Zelená infraštruktúra – návrh a tvorba územných systémov ekologickej stability (zelenej infraštruktúry) ako podklad pre tvorbu pozemkových úprav, kde prvky zelenej infraštruktúry môžu tvoriť podklad pre vyčleňovanie spoločných zariadení v rámci pozemkových úprav. V ÚKE bola spracovaná metodika tvorby ÚSES.

Certifikát excelentnosti

Potravinárska komora Slovenska sa zapojila do ECEI hodnotenia klastra, ktorý organizuje European Secretariat for Cluster Analysis. Na základe skutočnosti, že PKS splnila kritériá stanovené v dokumente „Eligibility Criteria for Cluster Management Excellence“, bol PKS udelený broznový certifikát excelentnosti – Striving for Cluster Excellence. Platnosť certifikátu je do 31. októbra 2022.

Projekty

Potravinárska komora Slovenska má snahu v rámci podpory inovácií zapájať sa do národných programov a medzinárodných projektov. V rámci medzinárodných projektov sa uchádza o prostriedky na podporu potravinárskych výrobkov v tretích krajinách z projektu CHAFEA.

PKS je zároveň registrovaná na stránke ECCP – European Cluster Collaboration Platform, náš profil je dostupný na stránke: Food Chamber of Slovakia – European Cluster Collaboration Platform

Kontakt:

Potravinárska komora Slovenska
Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava

+421 2 330 14 286
pks@pks.sk