Otvorený list poslancom NR SR vo veci hroziacich negatívnych dopadov návrhu novely Zákonníka práce na zdražovanie potravín, konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Potravinárska komora Slovenska (PKS), Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu SR (ZO SR), sa týmto spoločne obracajú na poslancov Národnej rady SR, aby odmietli novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

V prvom rade si dovoľujeme upozorniť, že predmetný návrh zákona, ktorý prešiel prvým čítaním v Národnej rade SR, môže spôsobiť fatálne a v mnohých prípadoch aj nezvratné škody, predovšetkým v poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýrobe, spracovateľskom odvetví, ako aj v oblasti predaja potravinárskych výrobkov. Podstatou tejto hrozby je návrh, aby došlo k zmene určovania výšky príplatkov ku mzde (najmä príplatkov za prácu v neštandardnom pracovnom čase, resp. za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska a pod.) tak, aby boli tieto opätovne naviazané na vývoj minimálnej mzdy. Ako je známe, mesačná minimálna mzda má po dohode sociálnych partnerov vzrásť od 1.1.2023 na úroveň 700 eur. Akúkoľvek zmenu preto považujeme za podvod na tejto dohode.

Dôsledne upozorňujeme, že v prípade, že bude predmetný návrh novely ZP schválený v súčasnej podobe, povedie to k ďalšiemu zvýšeniu cien najmä základných potravín. Tým, že bude musieť dôjsť k zvýšeniu výšky príplatkov ku mzde tak v prvovýrobe, spracovaní aj predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, je dôvodné predpokladať rast cien osobitne pekárskych výrobkov, zeleniny, mäsa, mlieka, vajec, ale aj ďalších výrobkov. A to v situácii, keď sa do cien potravín u nás už premietajú zvýšené náklady dodávateľov v dôsledku rastu cien energií, obalových materiálov, vojny na Ukrajine a narušených dodávateľských reťazcov. Ďalší rast cien potravín v dôsledku navrhovanej novely ZP spôsobí, že situácia sa pre naše obyvateľstvo stane ešte viac neúnosnou.

Ďalším negatívnym dôsledkom  predmetného návrhu novely ZP bude ďalej klesajúca konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych producentov. Osobitne negatívny bude dopad na už aj tak ťažko zasiahnuté pekárenské odvetvie, kedy produkcia čerstvých pekárskych výrobkov je už teraz nekonkurencieschopná v porovnaní s dopekanými alebo trvanlivými pekárskymi výrobkami z dovozu. To sa už v súčasnosti odráža v poklese predaja domácich pekárskych výrobkov. Pekári, mliekari, spracovatelia a chovatelia mäsa, ale aj ďalší potravinári sa ešte nestihli vyrovnať s energetickou krízou a hrozí, že po zmene Zákonníka práce sa už s krízou ani nevyrovnajú a budú musieť mnohí z nich ukončiť produkciu. To negatívne dopadne aj na zamestnanosť a namiesto príplatkov za prácu tak mnohí zamestnanci o prácu môžu prísť.

Negatívne dôsledky schválenia novely ZP možno očakávať aj u predajcov potravín. To, že nejde o prázdnu hrozbu ani fikciu svedčí krach siete 200 predajní spoločnosti Kačka v roku 2019, kedy sa za minulej vlády výrazne zvýšili práve tieto príplatky ku mzde, čo daný reťazec na trhu neustál. Vtedy prišlo o prácu stovky zamestnancov a slovenskí dodávatelia prišli o milióny eur nevyplatených za potravinárske produkty, ktoré vyrobili. Podobná situácia sa môže opakovať či už pôjde o poľnohospodársky alebo potravinársky podnik. To spôsobí negatívny dopad na zamestnanosť vo všetkých uvedených odvetviach.

Návrh zmeny Zákonníka práce zníži aj možnosti v daných odvetviach zvyšovať základné platy, keďže sa budú musieť prudko navýšiť príplatky za prácu cez sviatok, v noci a cez víkend. To znevýhodní najmä ohrozené skupiny ľudí, ako sú slobodné matky alebo rodiny s deťmi, ktoré cez víkend sú prevažne doma s deťmi.

Apelujeme týmto na zodpovednosť poslancov NR SR a vyzývame ich týmto, aby sa pričinili o zvrátenie negatívnych dôsledkov navrhovanej novely Zákonníka práce. V opačnom prípade budú spoluzodpovední za všetky spôsobené spoločenské, ako aj hospodárske škody, ktoré táto, s nikým nekonzultovaná legislatíva, prinesie. Zákonník práce má byť v prvom rade diskusiou medzi štátom a sociálnymi partnermi, týmto návrhom je to len o nás, bez nás.

Facebook
LinkedIn