Potravinári: Sezónne zamestnávanie by sa malo vzťahovať aj na potravinárov

Bratislava, 25. januára 2022: Inštitút sezónneho zamestnávania, ktorý je predložený na rokovanie Národnej rady SR, by sa mal vzťahovať aj na potravinárske podniky. V potravinárstve ako nadväzujúcom odvetví na poľnohospodársku prvovýrobu je rovnako dopyt po zamestnancoch počas období so zvýšenou výrobou, najmä pred sviatkami alebo v prípade nárazových objednávok obchodných reťazcov pri špeciálnych akciách.

Na najbližšie zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený návrh poslancov Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča, ktorého cieľom je zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa  súvislosti so zamestnávaním pracovníkov vykonávajúcich vymedzené sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a v sektore cestovného ruchu.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) je toho názoru, že inštitút sezónneho zamestnávania by mal byť pokrytý širšie a zahrnúť aj odvetvie potravinárstva, zároveň by však mal zjednodušiť administratívu ohľadom ohlasovacej povinnosti.

„Momentálne prebieha široká diskusia k problematike podpory výroby potravín na Slovensku. Na to, aby potravinári udržali svoju výrobu, je nevyhnutný aj dostatočný počet zamestnancov, čo je už dlhodobejšie problémom. Aby pracovná sila neodchádzala za lepšie platenými brigádami do zahraničia, je potrebné rozšíriť okruh odvetví, v ktorých sa vyskytuje dopyt po dočasnom navýšení pracovnej sily, a v neposlednom rade z pohľadu zamestnávateľov zjednodušiť administratívu. Z tohto dôvodu sa nám javí ako vhodnejší maďarský model,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

V Maďarsku funguje tzv. príležitostné zamestnávanie, ktoré sa nevzťahuje len na sezónne práce. Miestne úrady práce alebo notárske úrady vystavia občanovi alebo nezamestnanému tzv. kartu príležitostného zamestnávania, do ktorej sú zamestnancovi nalepované nálepky. Zákon zároveň obmedzuje, koľko osobodní môže jeden zamestnávateľ takto využiť vzhľadom na to, koľko zamestnáva zamestnancov.

„Aby sa reforma skutočne ujala v praxi a pokryla problémy s pracovnou silou vo viacerých odvetviach, je dôležité jej flexibilné nastavenie. Umožnenie príležitostného zamestnávania pre širší okruh odvetví by pomohlo udržať investície na Slovensku a z pohľadu občanov zlepšiť finančnú situáciu dlhodobo nezamestnaným osobám,“ uzatvára D. Poturnay.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn