Potravinári vyzývajú na zjednotenie úradnej kontroly potravín

Bratislava, 21. apríla 2021 – Potravinárska komora Slovenska vyzýva na reformu úradnej kontroly potravín. Vyhlásenie výberového konania na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR by malo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR využiť na zreformovanie úradnej kontroly potravín zjednotením pod jeden samostatný kontrolný úrad, čím by sa rovnako zlúčila úradná kontrola potravín z Regionálnych veterinárnych a potravinových správ a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva pod jeden orgán. Zlúčenie úradnej kontroly potravín pritom predpokladá aj Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo v piatok 16. apríla výberové konanie na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Jednou z podmienok pre uchádzačov je aj zaslanie Koncepcie rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti ŠVPS SR vrátane podriadených organizácií – ako modernej a flexibilnej autority. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by preto malo využiť túto príležitosť na zreformovanie úradnej kontroly potravín pod jeden samostatný orgán, ktorý by odstránil dvojkoľajnosť úradnej kontroly potravín.

V súčasnej dobe vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy úradnú kontrolu okrem iného na potraviny živočíšneho pôvodu, geneticky modifikovaných potravín, či poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi. Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú úradnú kontrolu potravín v prevádzkarňach verejného stravovania, vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam pri výrobe potravín, či vo vzťahu k výživovým doplnkom a potravinám pre osobitné kategórie spotrebiteľov.

„Potravinárska komora Slovenska dlhodobo vyzýva na zjednotenie úradnej kontroly potravín a odstránenie súčasnej dvojkoľajnosti kontrolných orgánov. Zjednotením úradnej kontroly potravín bude možné pružnejšie reagovať na rôzne potravinové kauzy v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca a vo všetkých odberateľských kanáloch. Rovnako je potrebné zachovať  vysokú úroveň kontroly potravín za účelom splnenia jej prvoradého účelu, a to je účinná ochrana spotrebiteľa,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Zjednotenie úradnej kontroly potravín by zároveň prispelo k jednotnému výkladu a prípravy národnej potravinárskej legislatívy a efektívnemu výkonu a koordinácií úradnej kontroly aj vo vzťahu k samotným potravinárskym podnikom.

„Zároveň by som chcel touto cestou poďakovať súčasnému ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR pánovi profesorovi Bírešovi za jeho profesionálny prístup a korektnú spoluprácu v rámci dlhoročného pôsobenia na čele úradnej kontroly potravín,“ uzatvára Daniel Poturnay.

Facebook
LinkedIn