Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k novému štátnemu tajomníkovi ministerstva pôdohospodárstva

Potravinárska komora Slovenska blahoželá pánovi Andrejovi Gajdošovi k vymenovaniu na post štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Od nového štátneho tajomníka očakávame účinné napĺňanie úloh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024, najmä zvyšovanie potravinovej sebestačnosti našej krajiny. Z pohľadu potravinárskej výroby sú najaktuálnejšími otázkami odškodnenie potravinárskych podnikov za prvú vlnu COVID-19 a poskytnutie pomoci zo štátneho rozpočtu na rok 2020. Ďalšou kľúčovou úlohou bude technologická obnova a rozvoj potravinárskej výroby z Plánu obnovy Európskej únie, ako aj plnenie cieľov európskej stratégie Z farmy na stôl z budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky a teda zahrnutie potravinárskych podnikov ako oprávnených žiadateľov v Strategickom pláne Slovenskej republiky. Zároveň očakávame notifikáciu schém štátnej pomoci pre potravinársky priemysel a prípravu finančných nástrojov na podporu nášho odvetvia. V neposlednom rade je to odstraňovanie prekážok konkurencieschopnosti slovenských potravinárskych podnikov úpravou potravinárskej legislatívy a odstraňovanie tzv. Goldplatingu.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 48 členov, z ktorých 8 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt:

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149

Facebook
LinkedIn