Potravinári: Vo výrobe potravín sme na poslednom mieste v Európe, Strategický plán iba prehĺbi krízu s výrobou potravín na Slovensku

Bratislava, 15. januára 2022 – Podľa dát zverejnených Eurostatom v decembri minulého roka je Slovensko vo výrobe potravín na poslednom mieste v rámci celej Európy, čo sa týka tvorby pridanej hodnoty, ako aj zamestnanosti. Napriek tomu predložený návrh Strategického plánu ako zásadného dokumentu, ktorý nastavuje systém dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve až do roku 2027, nerieši kľúčový problém nášho sektora – efektívnu finalizáciu produktov poľnohospodárskej prvovýroby na potraviny s vysokou pridanou hodnotou vyprodukované na Slovensku.

Na základe správy Eurostatu o kľúčových ukazovateľoch agropotravinárskeho odvetvia za rok 2021 „Key figures on the European Supply Chain, 2021 edition“, zverejnenej záverom roka 2021, sa Slovenská republika prepadla na alarmujúce posledné miesto v rámci celej Európy (vrátane Islandu, Nórska a Švajčiarska) v podiele spracovateľského potravinárskeho odvetvia na pridanej hodnote a zamestnanosti v rámci výrobného odvetvia.

„Posledné miesto v rámci celej Európy je tragickou vizitkou ministrov pôdohospodárstva za uplynulých 20 rokov. Z krajiny, ktorá potraviny vyvážala do okolitých krajín, ktorá má vynikajúce prírodné podmienky a tradíciu výroby potravín, sme sa prepadli na úplné dno,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

V oficiálnych dokumentoch ministerstva pôdohospodárstva sa už dlhšie obdobie priznáva, že podpora spracovateľského potravinárskeho priemyslu je dlhodobo na nedostatočnej úrovni, čo má za následok rastúci investičný dlh a klesajúcu konkurencieschopnosť slovenského potravinárstva. Nízky podiel slovenských potravín na pultoch obchodov či alarmujúce záporné saldo obchodnej bilancie v agrosektore sú toho smutnými indikátormi.

Tieto fakty vzhľadom na nezáujem slovenských vlád o zabezpečenie dostatočnej výroby potravín v Slovenskej republike ohrozujú nielen potravinovú bezpečnosť SR, ale celkovú národnú bezpečnosť, ktorá sa ukázala v krízových situáciách, najmä v súvislosti s poslednými krízami (COVID-19, AMO, rast cien energií a surovín, tlak obchodných reťazcov), ako mimoriadne citlivá celospoločenská téma.

Napriek tomu predložený návrh Strategického plánu obsahuje doteraz najnižšiu podporu spracovania – z celého balíka 4,3 mld. € je pre potravinárov určených iba 75 mil. €, oproti  217 mil. € v období 2014-2020 alebo 170 mil. € v prechodnom období 2021-2022.

„Súčasný návrh Strategického plánu, napriek ponaučeniu z obdobia pandémie o dôležitosti potravinovej bezpečnosti a vlastnej výroby potravín, naďalej neprináša nápravu starých prístupov. Vynakladáme obrovské finančné prostriedky na prvú fázu – výrobu vlastných surovín, avšak ignorujeme záujem na naviazaní ďalšej ekonomickej aktivity a zamestnanosti pri ich následnom spracovaní. Tým sa opäť vzdávame kľúčovej fázy výroby potravín, kde sa tvorí dvojnásobná pridaná hodnota oproti prvovýrobe, a ďalej prehlbujeme našu závislosť na dovoze potravín. Okolité krajiny pritom nespia a premyslene budujú podporu vlastných spracovateľských kapacít, ktorým naše investične podvyživené podniky nebudú schopné konkurovať,“ podčiarkuje Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Vážnym dôsledkom nerešpektovania dôležitosti potravinárskeho priemyslu na Slovensku bude rastúca nerovnováha medzi prvovýrobou a spracovateľskými podnikmi, podpora nákupnej turistiky a nezáujem o ďalšie investície v potravinárstve na Slovensku. Ministerstvo pritom naznačuje, že za nízkou podporou potravinárskeho priemyslu je záporné stanovisko Európskej komisie.

„Ak zásadnou prekážkou výraznejšej podpory potravinárskeho priemyslu je nezáujem Európskej únie na takejto podpore, treba túto skutočnosť verejne diskutovať a vytvárať primeraný tlak na rešpektovanie ekonomických záujmov Slovenska. Spoločná poľnohospodárska politika, tak ako každá politika v demokratickej spoločnosti, má byť vecou verejnou. Vyzývame preto ministra pôdohospodárstva, aby sa postavil za slovenských potravinárov a potravinovú bezpečnosť na Slovensku. Strategický plán v podobe, ako je predložená ministerstvom pôdohospodárstva, nemôžeme podporiť“, uzatvára Daniel Poturnay.

Zdroj: „Key figures on the European Supply Chain, 2021 edition“

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/wdn-20211215-1Farm to fork: new publication on the European food chain – Products Eurostat News – Eurostat (europa.eu)

Facebook
LinkedIn