Kalendár veľtrhov a výstav 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR každoročne schvaľuje  Kalendár veľtrhov a výstav, v  ktorom  sú  pre aktuálny rok stanovené domáce, regionálne a zahraničné výstavy a veľtrhy, ktoré budú podporené pre oprávnených žiadateľov z prostriedkov štátnej pomoci MPRV SR určenej na tento účel. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať , že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo Kalendár veľtrhov a výstav 2021 a je zverejnený na webovom sídle ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod/ Propagácia/ Kalendár veľtrhov a výstav  https://www.mpsr.sk/kalendar-veltrhov-a-vystav-2021/873-111-873-16671/. Dotácie sa poskytujú formou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ( pomoc na účasť chovateľov a pestovateľov na výstavách a pomoc na účasť spracovateľa na výstave ) prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci príslušných schém pomoci.

Výzvu zverejňuje pre jednotlivé druhy pomoci ( účasť chovateľov a pestovateľov na výstavách a účasť spracovateľa na výstave)  Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle  v časti Výzvy https://www.apa.sk/index.php?navID=27 .

Všetky aktuálne informácie ohľadom veľtrhov a výstav a poskytnutia podpory  ako aj dokumenty nájdete na webovom sídle ministerstva v časti Potravinárstvo a obchod/ Propagácia/ Výstavy a propagačné aktivity http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1092

Facebook
LinkedIn