Slovenských potravín na pultoch ubúda

Bratislava 25. júna 2024: Potravinárska komora Slovenska (PKS) uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín v roku 2024 dosiahol hodnotu 41,2%. Oproti roku 2023 ide o pokles o 0,6 p.b., nakoľko ide o pokles už v druhom roku za sebou, môžeme hovoriť o klesajúcom trende. Bez razantnej podpory spracovania potravín sa so stúpajúcou konkurenciou a zahraničným dovozom budeme môcť zakrátko so slovenskými potravinami rozlúčiť.

Potravinárska komora Slovenska uskutočnila v roku 2024 prostredníctvom agentúry Go4insight prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2011, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. V roku 2024 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 330 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci február až marec 2024 v rovnakých obchodných sieťach ako minulý rok.

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2024 úroveň 41,2 %, čo je medziročne pokles o 0,6 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2023.

Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal (37,2 %), až v roku 2018 začal postupne opäť rásť. Podiel vystavených slovenských výrobkov rástol kontinuálne do roku 2022, kedy dosiahol hodnotu 42,3 %, nasledujúce dva roky podiel klesal.

 „Dostali sme sa do situácie, kedy podiel slovenských potravín začal opäť klesať. Ukazuje sa, že výrazná podpora prvovýroby bez adekvátnej podpory spracovania nám viac slovenských potravín na pultoch obchodov neprinesie. Je preto namieste otázka, čo je základným cieľom podpory v agropotravinárskom sektore, či zabezpečenie dostatočného príjmu farmárov, alebo dostatok potravín pre našich spotrebiteľov. Pokiaľ to druhé, bez adekvátnej alokácie finančných prostriedkov na spracovanie potravín tento cieľ nedosiahneme,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

„Technologický dlh potravinárskeho odvetvia sa s meškajúcimi platbami Pôdohospodárskej platobnej agentúry nepodarilo znížiť, navyše sa stále prehlbuje, pretože potravinári urgentne potrebujú investovať nielen do nových technológií, ale aj do energetickej efektívnosti. Podpora potravinárov v podobe odvodovej úľavy významne prispela k stabilizácií cien potravín, jej ukončenie však potravinári pocítia výrazným spôsobom ,“ dodáva Daniel Poturnay.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých obchodných sieťach?

Najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú už tradične reťazce COOP Jednota (55 %), nasledujú predajne Fresh (51 %) a CBA (46 %). Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl (29 %).

Do veľkej miery podiel vystavených slovenských výrobkov determinuje aj formát predajne. Najvyšší podiel je v malých predajniach, nasledujú supermarkety, potom hypermarkety a najnižší podiel vystavených slovenských výrobkov je v diskontoch.

„Väčšina retailových sietí už niekoľko rokov nedokáže zvýšil podiel slovenských výrobkov na svojich regáloch. Najväčší zahraničný diskontný reťazec Lidl navyše výrazným spôsobom medziročne znížil podiel slovenských potravín, čo sa odrazilo aj na výslednom podiele v celom maloobchode,“ vysvetlil Daniel Poturnay.

Podiel domácich potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

                                                           Rok 2024             Zmena oproti roku 2023

COOP Jednota                                  55 %                                      0 p .b.

Fresh                                                  51 %                                    +1 p. b.

CBA                                                   46 %                                    – 5 p. b.

Kaufland                                             42 %                                    – 1 p .b.

Skupina Terno                                   44 %                                    +1 p .b.

TESCO                                              42 %                                    +1 p. b.

Billa                                                    41 %                                    – 1 p .b.

Lidl                                                      29 %                                    – 5 p. b.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých kategóriách potravín?

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (73 %), vody a minerálky       (65 %), víno (55 %), pivo (50 %) a mliečne výrobky – ostatné spolu s mäsovými výrobkami (49 %). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci cukrovinky nečokoládové (10 %), kategórií oleje (11 %), konzervované produkty (14 %) a cukrovinky čokoládové spolu s nealkoholickými nápojmi (22 %).

Zo 16 sledovaných kategórií bol v roku 2024 zaznamenaný nárast v 5 kategóriách, najvýraznejší v mäsové výrobky (plus 3 p. b.). Najvýraznejší pokles zaznamenali oleje (mínus 3 p. b.).

„V prípade jednotlivých kategórií potravín už dlhodobo pozorujeme najvyšší podiel v potravinách, ktoré majú nižší stupeň spracovania, resp. tam, kde je pre spotrebiteľa dôležitá konkrétna značka alebo chuť výrobku,“ dodáva Branislav Cvik.

Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

Rok 2024             Zmena oproti roku 2023 

Mlieko                                                 73 %                                      0 p. b.

Vody a minerálne vody                     65 %                                    – 2 p. b.                               

Víno                                                    55 %                                    +1 p. b.                

Pivo                                                    50 %                                      0 p. b.                               

Mliečne výrobky – ostatné                49 %                                      0 p. b.                

Mäsové výrobky                                 49 %                                    +3 p. b.                

Liehoviny a destiláty                         48 %                                    +1 p. b.                               

Mliečne výrobky – prírodné syry       45 %                                      0 p .b.                               

Cestoviny                                           41 %                                    – 1 p. b.                               

Spracované produkty                        39 %                                    +2 p .b.                               

Trvanlivé pečivo                                 28 %                                      0 p .b.                                

Nealkoholické nápoje                        22 %                                    – 1 p. b.                               

Cukrovinky čokoládové                      22 %                                    +2 p. b. 

Konzervované produkty                    14 %                                    – 1 p. b. 

Oleje                                                   11 %                                    – 3 p. b. 

Cukrovinky nečokoládové                  10 %                                    – 1 p. b. 

Vplyv hustoty osídlenia a typu obchodných sietí na dostupnosť slovenských potravín:

Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Žilinskom kraji (47 %), nasleduje Prešovský kraj (44 %), Banskobystrický a Nitriansky kraj (43 %), najnižší podiel má Trenčiansky a Trnavský kraj (38 %) a Bratislavský kraj (37 %).

„Prieskum nám ukazuje zaujímavý trend: v husto obývaných krajoch s vysokou koncentráciou diskontných predajní a hypermarketov je dostupnosť slovenských potravín najnižšia. Naopak, v regiónoch s prevahou domácich obchodných sietí je podiel slovenských produktov v ponuke podstatne vyšší. Vstup poľského diskontného reťazca na slovenský trh môže túto situáciu ešte zhoršiť a ohroziť slovenských potravinárskych producentov. Nízke ceny poľských potravín, ktoré by takýto reťazec ponúkal, by pre domácu produkciu znamenali ťažko zdolateľnú konkurenciu.,“ uzavrel Daniel Poturnay.

Facebook
LinkedIn