Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska ku kritickej infraštruktúre

Bratislava, 15. januára 2021 :

Potravinárska komora Slovenska víta zahrnutie sektoru pôdohospodárstva a potravinárstva medzi kritickú infraštruktúru. Stalo sa tak v rámci zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, na základe pozmeňujúceho návrhu poslankyne NR SR pani Jarmily Halgašovej. Zákon nadobudne účinnosť jeho zverejnením v Zbierke zákonov.

Napriek tomu, že potravinárstvo patrí medzi kritickú infraštruktúru vo viacerých európskych štátoch a spomína sa ako kritická infraštruktúra aj v dokumentoch Európskej komisie, absencia jasnej definície v slovenskej legislatíve spôsobovala potravinárom problémy, pokiaľ ide o prijímanie účinných opatrení na zabezpečenie plynulosti výroby a zásobovania obyvateľstva potravinami. Patrí medzi ne nielen očkovanie kľúčových zamestnancov, ale napríklad aj starostlivosť o deti zamestnancov v potravinárskom odvetví, či prístup k ochranným prostriedkom.

Považujeme za dôležité, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so schváleným zákonom prijalo vykonávacie dokumenty vrátane návrhu určenia prvkov kritickej infraštruktúry v potravinárstve čo najskôr.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie.

Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 48 členov, z ktorých 8 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt:

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149,
+421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn