Výsledky prieskumu ponuky slovenských potravín na pultoch sú sklamaním

Výsledky prieskumu ponuky slovenských potravín na pultoch sú sklamaním: Najlepší stále COOP Jednota, najhorší KAUFLAND a LIDL

Bratislava 1. júl 2020: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 2011 z úrovne 50 % do roku 2017, od roku 2018 mierne rastie a v tohtoročnom prieskume dosiahol úroveň 39,9 %.

Potravinárska komora Slovenska aj v tomto, pandémiou skúšanom roku 2020, uskutočnila prostredníctvom renomovanej agentúry Go4insight prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2011, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. Tak isto, ako po minulé roky, aj tento rok sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov renomovanej prieskumnej agentúry v 297 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci apríl a máj 2020 v rovnakých predajniach ako v roku 2019. Namerané výsledky boli následne prepočítané podľa váhy jednotlivých obchodných reťazcov a regiónov, v ktorých sa anketované predajne nachádzajú.

Podľa výsledkov prieskumu v roku 2020 dosiahol podiel vystavenia slovenských výrobkov úroveň 39,9 %, čo je nárast o 1,3 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2019. Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že pokles podielu vystavenia slovenských potravín sa v roku 2017 zastavil a odvtedy mierne rastie, ďaleko však zaostáva za potenciálom slovenskej ekonomiky.

Po dlhoročnom poklese v rokoch 2011 – 2017 síce tohtoročné výsledky pokračujú v miernom raste podielu slovenských výrobkov na pultoch predajní, avšak detailné čísla ukázali, že medziročne sa jedná o stagnáciu. Naše očakávania boli podstatne vyššie, pretože obchodné siete proklamujú zvýšenú podporu slovenským produktom, informujú o nových slovenských dodávateľoch a nových regáloch so slovenskými potravinami. Reálne sa to však na pultoch obchodných reťazcov sa neprejavuje. Viditeľný medziročný nárast bol zaznamenaný len u najviac zaostávajúceho reťazca LIDL na úroveň 26 %, čo je v čase koronakrízy a z pohľadu potreby budovania potravinovej sebestačnosti Slovenska katastrofa,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých obchodných sieťach?

Jasným lídrom slovenských potravín sú už tradične domáce reťazce COOP Jednota (podiel slovenských potravín 56 %) a CBA (podiel slovenských potravín 49 %). Tieto reťazce treba vyzdvihnúť, pretože si zachovávajú vernosť slovenským potravinám v tvrdom konkurenčnom boji so zahraničnými reťazcami na trhu.

Naopak jednoznačne najnižší podiel slovenských potravín je dlhodobo v reťazci LIDL (26 %). Najvýraznejšie zvýšenie, o 8 percentuálnych bodov, síce zaznamenal reťazec LIDL, avšak z predchádzajúcej hodnoty 18 %, ktorá je z pohľadu potreby budovania potravinovej sebestačnosti neprijateľná.

Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené slovenské potraviny v malých predajniach (57 %). S rastúcou veľkosťou predajne podiel klesá, najnižší je v diskontných predajniach (LIDL) a veľkoskladoch na úrovni 28 %.

Za celý slovenský trh bol nameraný medziročný rast o 1,3 percentuálneho bodu. Z pohľadu posledných 4 rokov však musíme skonštatovať, že podiel slovenských výrobkov vo väčšine reťazcov stagnuje, s výnimkou reťazca LIDL, ktorý však má v tomto ohľade výrazné rezervy v porovnaní s inými sieťami“, hovorí Branislav Cvik, člen predstavenstva Potravinárskej komory Slovenska.

Podiel domácich potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

                                                           Rok 2020            

COOP Jednota                                  56 %                                   

CBA                                                   49 %                                   

Billa                                                    42 %                                   

Metro                                                  42 %                    

TESCO                                              41 %                                   

Kaufland                                             40 %                                   

Lidl                                                      26 %                                   

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých kategóriách potravín?

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko, vody/minerálky, víno a pivoNajmenej zastúpené slovenské výrobky na regáloch sú v rámci kategórií cukrovinky nečokoládové, oleje, konzervované produkty a cukrovinky čokoládové. Kategórie výrobkov s najvyšším a najnižším podielom slovenských výrobkov sa oproti minulým rokom nezmenili.

Podiel vystavenia slovenských výrobkov narástol v 7 kategóriách, klesol v 7 kategóriách a bez zmeny zostal v 2 kategóriách. Podiel oproti minulému roku výraznejšie narástol v kategóriách mlieko, vody a minerálky, víno a balené mäsové výrobky. Naopak, pokles nastal v kategóriách cestoviny, oleje, liehoviny a destiláty a nečokoládové cukrovinky.

Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že mlieko, vody a minerálky sú kategórie, kde je na regáloch stabilne zastúpených najviac slovenských výrobkov. Slovensko má však rezervy vo výrobe nečokoládových cukroviniek, olejov a konzervovaných produktov, čo sa prejavuje v ich nízkom podiele na pultoch. Výsledky zároveň ukazujú, že vyšší slovenský podiel majú potraviny, u ktorých je spotrebiteľ citlivý na značku alebo pôvod (víno, pivo). Naopak, čím je vyšší stupeň spracovania potraviny a vyššia pridaná hodnota, tým je podiel slovenských výrobkov nižší, čo súvisí s dlhoročne zanedbávanou štátnou podporou z fondov Spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ komentoval Branislav Cvik.

Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

Rok 2020             Zmena oproti roku 2019

Mlieko                                                 76 %                                    + 6 p. b.

Vody a minerálne vody                     61 %                                    + 4 p. b.

Víno                                                    56 %                                    + 4 p. b.

Mäsové výrobky                                 47 %                                    + 3 p. b.

Pivo                                                    51 %                                    + 1 p. b.

Mliečne výrobky – ostatné                47 %                                    + 1 p .b.

Spracované produkty                        38 %                                    + 1 p. b.

Trvanlivé pečivo                                 26 %                                    0 p. b.

Mliečne výrobky – prírodné syry       43 %                                    0 p .b.

Nealkoholické nápoje                        19 %                                    – 1 p. b.

Cukrovinky čokoládové                      18 %                                    – 1 p. b.

Konzervované produkty                    16 %                                    – 1 p. b.

Liehoviny a destiláty                         47 %                                    – 2 p .b.

Cukrovinky nečokoládové                    9 %                                    – 2 p. b.

Oleje                                                   14 %                                    – 3 p. b.

Cestoviny                                           37 %                                    – 4 p. b.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých samosprávnych krajoch?

Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Trnavskom (43 %), Banskobystrickom (42 %), Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji (41 %), najnižší podiel má Bratislavský kraj (36 %).

Pri porovnaní výsledkov za jednotlivé samosprávne kraje je zaujímavý fakt, že kraje s relatívne nižšími príjmami obyvateľstva majú dokonca vyššie zastúpenie slovenských potravín. Je preto zrejmé, že vyšší alebo nižší podiel slovenských výrobkov žiadnym spôsobom nesúvisí s cenou domácich alebo zahraničných potravín. Za rozhodujúce kritérium podielu ponúkaných slovenských výrobkov preto považujeme obchodnú politiku toho-ktorého obchodného reťazca. Aj z týchto dôvodov v roku 2020 očakávame ďalší negatívny rekord v deficite obchodnej bilancie Slovenska v oblasti potravín na úrovni 2 mld. euro,“ uzavrel Daniel Poturnay.

Facebook
LinkedIn