Dotazník k nekalým praktikám v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch


Vážení členovia Potravinárskej komory Slovenska,

Európska komisia spustila spolu s Jednotným výskumným centrom už tretí dotazník k nekalým obchodným praktikám v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch s potravinami.
Do dotazníka sa môžu zapojiť do 15. marca 2023 všetci aktéri dodávateľsko-odberateľských vzťahov s potravinami, vyplnenie dotazníka trvá približne 15 minút, je dobrovoľné a anonymizované.
Európsky parlament a Rada prijali 17. apríla 2019 smernicu (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Členské štáty EÚ boli povinné transponovať smernicu do svojho vnútroštátneho právneho rámca do 1. mája 2021 a začať ju uplatňovať o šesť mesiacov neskôr. S cieľom posúdiť účinnosť opatrení prijatých členskými štátmi v súvislosti s uvedenou smernicou vykonáva Komisia ročné prieskumy. V Slovenskej republike bola smernica transponovaná do zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku na tejto stránke.

Facebook
LinkedIn