Dotazník pre dodávateľov v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci týkajúci sa nekalých obchodných praktík

Európsky parlament a Rada prijali 17. apríla 2019 smernicu (EÚ) 2019/633 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Členské štáty EÚ boli povinné transponovať smernicu do svojho vnútroštátneho právneho rámca do 1. mája 2021 a začať ju uplatňovať o šesť mesiacov neskôr. S cieľom posúdiť účinnosť opatrení prijatých členskými štátmi v súvislosti s uvedenou smernicou vykonáva Komisia ročné prieskumy.

Prieskum Spoločného výskumného centra a Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka prebieha vo všetkých členských štátoch a je určený dodávateľom, na ktorých sa vzťahuje uvedená smernica, na rôznych stupňoch poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca.

Vyplnenie tohto prieskumu zaberie približne 15 minút. Prieskum bude prebiehať do 15. marca 2024.

Prieskum sa dá vyplniť aj v slovenskom jazyku. Výsledky prieskumu budú anonymizované.

Link na prieskum: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Facebook
LinkedIn