Informačné dni k propagačnej politike pre poľnohospodárske výrobky na rok 2023, Brusel (1.-2. februára 2023)

V dňoch 1. a 2. februára 2023 sa uskutočnili informačné dni k propagačnej politike pre poľnohospodárske výrobky na rok 2023.

Podujatie otvoril prostredníctvom videopríhovoru komisár Janusz Wojciechowski, ktorý propagačnú politiku označil za kľúčový nástroj pre propagovanie vysokých EÚ štandardov a hľadanie nových trhových príležitostí pre agropotravinársky sektor na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Komisár skonštatoval, že propagačná politika je pre sektor prospešná aj v čase neistoty a výziev, ktorým aktuálne čelíme. Priority propagačnej politiky na rok 2023 sú nastavené tak, aby vzali do úvahy potreby trhu a presadzovali hlavné prierezové ciele EK v oblasti udržateľnosti, životného prostredia, zdravia, obchodu a poľnohospodárstva. Vlastné iniciatívy EK hodnotí komisár pozitívne a ich výsledky sú jasne viditeľné, ocenil predovšetkým dobrý výkon propagačných kampaní vo Vietname a Singapure. EK eviduje aj pretrvávajúci záujem o semináre, úspešným príkladom sú semináre o zdraví zvierat a rastlín v Číne, Južnej Afrike a UAE. V lete 2023 sa uskutoční misia na vysokej úrovni do Japonska s cieľom diverzifikovať obchodných partnerov a otvoriť nové trhy. Vybrané kampane zamerané na systémy kvality, označovanie, ekologické produkty a produkty so zemepisným označením (GI) budú naďalej stimulovať dopyt po kvalitných európskych výrobkoch.

Mikael MeunierBruno De Oliveira Alves (DG AGRI) predstavili pracovný program pre propagáciu poľnohospodárskych produktov na rok 2023 (AWP), ktorého cieľom je posilniť konkurencieschopnosť EÚ sektora, zvýšiť povedomie o kvalitných výrobkoch a preniknúť na nové rastúce trhy. Propagačná politika sa implementuje v širšom kontexte, berúc do úvahy ciele EDG, F2F, AP pre biopotraviny a Európskeho plánu na boj proti rakovine. Schválený rozpočet pre propagáciu na rok 2023 predstavuje objem vo výške 185,9 mil. EUR, z čoho:

  • 89 mil. EUR je vyčlenených na jednoduché programy. Na vnútorný trh je vyčlenených 41,1 mil. EUR pre 5 oblastí (zvyšovanie povedomia o systémoch kvality, ekologické výrobky, udržateľné poľnohospodárstvo a AW, konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny, GI a špecifické metódy výroby). Na tretie krajiny je vyčlenených 42,9 mil. EUR pre 4 oblasti (Čína, Japonsko, Kórea a Taiwan, Mexiko, USA a Kanada, ekologické výrobky, systémy kvality a AW, ostatné geografické oblasti). 5 mil. EUR je ponechaných pre prípadné narušenia trhu.
  • 87,4 mil. EUR je vyčlenených na kombinované programy. Na vnútorný trh je vyčlenených 42,2 mil. EUR pre 4 oblasti (GI a špecifické metódy výroby, ekologické výrobky a systémy kvality, udržateľné poľnohospodárstvo a AW, konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny). Na tretie krajiny je vyčlenených 40,2 mil. EUR na 2 oblasti (ekologické výrobky alebo AW vo všetkých tretích krajinách).
  • 9,5 mil. EUR je vyčlenených na vlastné iniciatívy EK, ako sú EÚ pavilóny, stánky, kampane, semináre a misie.

Výzva na predkladanie návrhov sa otvára 02.02.2023 s uzávierkou do 20.04.2023 do 17:00 hod. Zverejnenie výsledkov je naplánované na jeseň. Čo sa týka plánovanej revízie propagačnej politiky, EK ukončila hodnotenie dopadu, aktuálne ešte stále pripravuje legislatívny návrh, ktorý bude zverejnený v priebehu roka 2023 (bez bližšej špecifikácie termínu).

V rámci panelovej diskusie sa zástupcovia EK zamerali na zlepšovanie obchodných príležitostí na rastúcich trhoch. C. Combette (DG AGRI, Ázia a Oceánia) v úvode podotkla, že Ázia je jednoznačne trh s najväčším potenciálom pre rast. Z tohto dôvodu je väčšina externých aktivít EK (nie len v rámci promo) smerovaná do tohto regiónu. Medzi 5 najväčších importérov EÚ produktov patrí UK (1/4), USA (12%), Čína (9-10%), Švajčiarsko a Japonsko. EÚ uzavrela už celkovo 40 FTAs, aktuálne sa rokuje o FTA s Austráliou, ktorá by mala byť uzavretá v lete. Po 10 ročnej pauze sa opätovne otvorili rokovania s Indiou, ďalšie kolo rokovaní sa bude konať aj s Indonéziou. EK sa ďalej plánuje zamerať na Filipíny, Malajziu a Thajsko. Kvôli vojne bol dočasne liberalizovaný obchod s UA s platnosťou do 5. júna t.r. EK momentálne zvažuje, aké kroky podnikne ďalej. Pri vyhodnocovaní cieľových krajín sa EK zameriava na hodnotenie potenciálu pre import, analyzuje ekonomický a geopolitický kontext, rast populácie a vývoj obchodu v agropotravinárskom sektore. V závere vystúpenia bola pozornosť upriamená na dve misie na vysokej úrovni v Japonsku (júl) a Indii (tbc), ktorých sa zúčastní komisár Wojciechowski. I. Chavarri-Ureta (DG TRADE) nadviazala na diskusiu o FTA a uviedla, že export v roku 2021 vďaka FTAs vzrástol o 8,2%. EK vytvorila informačnú platformu Access2Markets, ktorá poskytuje subjektom potrebné informácie týkajúce sa požiadaviek, ktoré musia tretie krajiny dodržiavať, SPS požiadaviek, potrebných dokumentov, daní, colných kvót, štatistík a pod. Na účely overovania pôvodu produktov bola vytvorená platforma ROSA. V závere I. Ureta skonštatovala, že FTAs umožňujú nadviazať spoluprácu s krajinami na všetkých úrovniach, poskytujú subjektom záruky a posilňujú konkurencieschopnosť, preto sa im musíme podrobne venovať.

Facebook
LinkedIn