Potravinári hodnotia rok 2020: Koronakríza, veľké očakávania a systémová podpora v nedohľadne

Bratislava, 30. decembra 2020 – Rok 2020 hodnotia potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) s rozpačitými pocitmi. Začiatok tretej dekády 21. storočia je pre celý svet poznačený bojom s pandémiou spôsobenou novým koronavírusom, ktorý nás postavil pred situáciu, akú sme v novodobej histórií ešte nezažili. Na jar tohto roku sa zároveň uskutočnili voľby do zákonodarného zboru, ktorých hlavným krédom bola spoločenská objednávka na zmenu a boj proti korupcii. Napriek sľubným očakávaniam z podpory potravinárskeho sektora zakotvenej v Programovom vyhlásení vlády SR sa systémová podpora výroby potravín ku koncu tohto roka javí stále bez jasných kontúr a v nedohľadne.

Koronakríza nám ukázala, čo je pre spoločnosť najdôležitejšie

Rok 2020 je výnimočný hneď v niekoľkých ohľadoch. Začiatok novej dekády je pre celý svet poznačený bojom s pandémiou spôsobenou novým koronavírusom. Tento nás postavil pred situáciu, ktorú sme v novodobej histórii ešte nezažili. Potravinárske odvetvie patrí medzi niekoľko z mála odvetví, ktoré musí aj napriek pandémií plynulo pokračovať vo výrobe. Aj v prípade lockdownu a uzatvoreniu prevádzok musia mať obyvatelia neustále prístup k jedlu a potravinám, ako základnej životnej potrebe, bez ktorej ľudstvo neprežije. Napriek tomu, že kríza zasahuje najmä tie odvetvia, ktoré sú napojené na gastro sektor, z výzvy na odškodnenie podnikov v súvislosti s COVID-19, ktorá bola vyhlásená začiatkom jesene pre spracovateľov, boli vylúčené druhospracovateľské odvetvia, navyše boli z podpory vylúčené aj veľké podniky. Zároveň nám kríza ukázala, že v rámci právomocí zvrchovaných členských štátov Európskej únie o uzatvorení hraníc, či zákazu vývozu strategických komodít, môže byť vážne narušený voľný pohyb tovaru, ako aj cezhraničné nákupy slovenských občanov v susedných štátoch. O to viac by sme sa mali snažiť, aby mali naši obyvatelia prístup k cenovo dostupným a kvalitným potravinám práve na našom území.

Voľby a celospoločenská objednávka na zmenu

Na jar tohto roku sa uskutočnili voľby do zákonodarného zboru, ktorých hlavným krédom bola spoločenská objednávka na zmenu a boj proti korupcii. Po vymenovaní novej vlády bola odhalená jedna z najväčších korupčných afér v poľnohospodárstve, takzvaná kauza Dobytkár, do ktorej boli zapojení bývalí vysokí predstavitelia Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. PKS vyjadrila rozčarovanie z rozsahu páchanej trestnej činnosti ako aj počtu zadržaných osôb. PKS pritom počas predchádzajúcich rokov jasne definovala konkrétne nástroje na stransparentnenie procesov, odstránenia subjektívnych kritérií na hodnotenie žiadostí o nenávratné finančné príspevky, či podporu väčšieho počtu subjektov nižšími čiastkami. PKS podporuje očistný proces agrosektora a tak ako aj v minulosti vyzýva na nastavenie transparentných pravidiel v rámci činnosti štátnych agentúr a prideľovania podpôr.

Podpora potravinárstva v Programovom vyhlásení vlády SR

V závere roka 2019 predstavila Potravinárska komora Slovenska materiál Strategické priority na podporu rozvoja výroby potravín na Slovensku. Tieto strategické priority boli podkladom na predvolebné rokovania zo zástupcami politických strán. Bohužiaľ je mnohými politikmi potravinárstvo stále chápané len ako jedna časť priemyselnej výroby a nie ako nevyhnutná a neoddeliteľná súčasť celej agropotravinárskej vertikály, bez ktorej nie možné zabezpečiť potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky. Napriek tomuto nepriaznivému chápaniu dôležitosti potravinárstva musíme skonštatovať, že Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 reflektuje mnohé z priorít, ktoré považuje PKS za kľúčové. Oveľa dôležitejšie ako samotný text programového vyhlásenia vlády je však jeho napĺňanie v praxi, ktoré zatiaľ vnímame veľmi rozpačito.

Komunikácia s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa posunula pozitívnym smerom

PKS vníma komunikáciu so súčasným vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pozitívne, a to osobitne na úrovni kľúčovej sekcie potravinárstva a obchodu. PKS nominovala zástupcov do Komoditných rád, zástupcovia ministerstva sa rovnako aktívne zapájajú do pravidelných telekonferencií zástupcov potravinárskych odvetví. V závere roka začalo Ministerstvo pôdohospodárstva pracovať aj na dlhodobej koncepcii rozvoja agropotravinárskeho sektora do roku 2035.

Potravinárstvo bez systémovej finančnej podpory

Technologický dlh v potravinárstve sa podľa dát získaných z dotazníkov predložených potravinárskymi podnikmi v rokoch 2019 a 2020 vyšplhal takmer na jednu miliardu eur. Podľa názoru PKS je možné zabezpečiť strategickú finančnú pomoc najmä z troch zdrojov – štátny rozpočet vo forme štátnej pomoci, budúca Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a Plán obnovy EÚ. Žiaľ, v závere roku 2020 musíme skonštatovať, že žiadna z týchto troch položiek dnes neponúka reálne riešenie pre potravinárstvo. Slovensko stále nemá notifikovanú ani jednu schému štátnej pomoci pre potravinárov a podpora v budúcej SPP je zatiaľ v štádiu rozpracovaného Strategického plánu bez znalosti bližších detailov. Rovnako Plánu obnovy EÚ predložený Ministerstvom financií SR Európskej komisii nepočíta s podporou potravinárstva, čo PKS hodnotí ako zlyhanie na úrovni priority deklarovanej vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Smerovanie Slovenska

Rozvoj potravinárskej výroby nie je možné zabezpečiť bez dostatočných finančných prostriedkov, bez nevyhnutného rámca pre férové podnikateľské prostredie a bez podpory na úrovni Vlády SR. Práve na najvyššej úrovni exekutívy však dnes absentuje spoločná vízia budovania moderného Slovenska, fokus a poznanie strategických národných záujmov, čo sa môže v súčasnej dobe zostrujúcej sa konkurencie členských štátov na jednotnom trhu EÚ stať faktorom, ktorý rozhodne o našom úspechu alebo neúspechu. Čas a energia, ktorou disponuje súčasné vládne zoskupenie, sa míňa viac v politických a osobných ako v odborných témach. Výhrada znejúca všeobecne bez ohľadu na oblasť pôsobenia smeruje osobitne k prijímaniu opatrení, ktoré nie sú prediskutované s relevantnými partnermi z oblasti podnikateľských samosprávnych organizácií. Vylúčenie prirodzených partnerov exekutívy z diskusie v celom procese tvorby programových dokumentov, prijímanie účelových, či nelogických opatrení a sporné využívanie inštitútu zrýchleného legislatívneho konania predstavujú defekty v demokratickom riadení našej krajiny, ktoré nie vždy možno odôvodniť mimoriadnou epidemiologickou situáciou.

PKS sa otvára novým výzvam

Ani samotný úrad komory v roku 2020 nezaháľal. Snaha o podporu inovácií a zapájania sa do medzinárodnej spolupráce vyústila do spoločného projektu s partnermi zo Španielska a Grécka na podporu marketingu potravín v tretích krajinách. Projekt Experience EÚ s celkovým rozpočtom 2,5 milióna eur získal potrebný počet bodov a momentálne prebieha štádium prípravy grantovej zmluvy. Komora zároveň získala bronzový certifikát excelentnosti klastra na podporu inovácií a úspešne rozbehla projekt výučby predmetu Potravinové právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V závere roka 2020 sa rozrástla o štyroch nových členov.

Očakávania do roku 2021

V roku 2021 nás čaká finálne dotiahnutie Strategického plánu k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, v ktorej, dúfame, nebude chýbať podpora potravinárov. Začiatkom roka bude prebiehať schvaľovanie noviel dôležitých zákonov, či už je to zákon o neprimeraných podmienkach, zákon o potravinách a zákon o odpadoch. V plnej miere sa prejaví dopad nesystémového navýšenia recyklačných poplatkov v dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktoré sa významne dotknú nielen výrobcov, ale aj samotných spotrebiteľov. Očakávame ďalšiu diskusiu k druhému podnikateľského kilečku navrhnutému z Ministerstva hospodárstva SR. Sme stále presvedčení o tom, že Slovenská republika musí predstaviť návrh opatrení na podporu agrosektora z finančnej alokácie Fondu obnovy určenej pre náš sektor. Rovnako bude potrebné dotiahnuť systémové opatrenia na pomoc potravinárstvu vo forme notifikácie schém štátnej pomoci či vyhlásenia novej výzvy pre potravinárov z nevyčerpaných prostriedkov COVID výzvy.

Facebook
LinkedIn