V Bratislave sa konala vedecká konferencia k potravinovému právu

Bratislava, 24. júna 2021 – Napriek tomu, že potravinárstvo je v Európskej únií najväčším spracovateľským odvetvím a jedno z najviac regulovaných odvetví, v Slovenskej republike absentuje odborná diskusia na tému potravinového práva. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolu s Potravinárskou komorou Slovenska preto usporiadali prvú právnickú vedeckú konferenciu za účasti významných osobností súdnej, právnickej a potravinárskej praxe. Išlo o prvú vedeckú právnickú konferenciu k tejto problematike v Slovenskej republike.

Agropotravinárske odvetvie je predmetom prísnej regulácie, pričom množstvo predpisov je harmonizovaných na úrovni Európskej únie. Špecifické požiadavky sú zároveň stanovené slovenskou legislatívou, ktorá je v niektorých ohľadoch prísnejšia, ako v okolitých štátoch. Kvalita právnej úpravy významným spôsobom ovplyvňuje vymožiteľnosť práva a dosiahnutie cieľov právnej úpravy. Z pohľadu potravinárskej praxe je kľúčová správna interpretácia právnych predpisov a jej jednotné uplatňovanie nielen na úrovni potravinárskych podnikov, ale najmä kontrolných orgánov. Kvalita slovenských právnych predpisov sa preukáže aj pri súdnom preskúmavaní sporov najmä v oblasti správneho práva.

Spolupráca Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Potravinárskej komory Slovenska začala už minulý rok, kedy sa na fakulte začal vyučovať predmet potravinové právo. Tento rok sa organizácie dohodli na usporiadaní právnickej vedeckej konferencie, prvej svojho druhu v Slovenskej republike.

Prvý blok prezentácií vedeckej konferencie bol venovaný úradným kontrolám potravín z pohľadu potravinárskej praxe, kde sa k problematike vyjadrili zástupcovia potravinárskych podnikov, úradnej kontroly potravín, akademickej obce, ale aj súdnej praxe.  V druhom bloku prezentácií sa prednášajúci zamerali na problematiku správneho trestania na úseku potravinárstva v judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálnej klauzuly v správnom trestaní, ale aj na pohľad súdnej praxe na miliónové pokuty vo svetle pripravovanej novej právnej úpravy. Témou tretej časti boli neprimerané podmienky v obchode s potravinami, kde svoj pohľad na problematiku neprimeraných podmienok predniesli zástupcovia akademickej obce, súdnej praxe, ale aj zástupcovia maloobchodu a výrobcov potravín. Súčasťou programu bol aj krst publikácie Judikatúra vo veciach potravinového práva (úradné kontroly potravín).

„Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy na prvú vedeckú konferenciu k problematike potravinového práva. Prepojenie súdnej praxe, akademickej obce a zástupcov potravinárov bolo jedinečné a mimoriadne obohacujúce pre všetkých aktérov. Už počas konferencie odzneli zaujímavé postrehy na úvahu a podnety na diskusiu, takže si odnášame veľa inšpiratívnych tém aj pre ďalšie ročníky, ktoré sa nám dúfam podarí zorganizovať. Týmto by som chcela poďakovať všetkým prednášajúcim za ich cenné informácie a všetkým zúčastneným za zaujímavé diskusné príspevky,“ uzatvára Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Facebook
LinkedIn