Vyrobené na Slovensku či slovenská potravina? Nejde o totožné pojmy.

Spotrebiteľ môže na obaloch výrobkov nájsť rôzne označenia, ktoré vyjadrujú určitú spojitosť potraviny so Slovenskom. Výrazy „Vyrobené na Slovensku“, „Slovenská potravina“ či „Krajina pôvodu: Slovensko“ však nemajú totožný význam.

Spotrebitelia môžu na obaloch výrobkov nájsť rôzne označenia, ktoré vyjadrujú určitú spojitosť potraviny so Slovenskou republikou, a to výrazmi: „Slovenská potravina“„Vyrobené na Slovensku“, alebo „Krajina pôvodu: Slovenská republika“. Nemusia to však byť len slovne vyjadrené výrazy, z marketingových materiálov či letákov sa dozvedáme túto informáciu aj použitím slovenskej vlajky, prípadne slovenského znaku. Vyššie uvedené výrazy však nemajú rovnaký význam.

V prvom rade je potrebné povedať, že označenie krajiny pôvodu potraviny nie je povinným údajom na potravinách. Označenie potraviny vyššie uvedenými výrazmi je teda na dobrovoľnej báze.

Povinné označenie krajiny pôvodu sa v zmysle príslušnej sektorovej európskej legislatívy vyžaduje len pri označení medu, hovädzieho mäsa, mäsa zo svíň, oviec, kôz a hydiny, čerstvého ovocia a zeleniny a olivovom oleji.

Čo teda tieto výrazy znamenajú?

Slovenská potravina

Výrazom „Slovenská potravina“ je nožné označiť potravinu, ak:

a)najmenej 75 % surovín a prísad z celkového množstva použitých na jej výrobu pochádza zo Slovenskej republiky a 

b) všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike.

Vyrobené na Slovensku

Výraz „Vyrobené na Slovensku“ môžu niesť potraviny,pokiaľ všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike.

Ide teda o potraviny, na výrobu ktorých možno použiť suroviny a prísady, ktoré neboli vypestované alebo zberané v Slovenskej republike, alebo neboli cielene získané zo zvierat chovaných alebo zabitých chovaných zvierat v Slovenskej republike. Suroviny teda v hocijakej forme nemusia pochádzať zo Slovenska. 

Krajina pôvodu: Slovensko

V zmysle európskeho nariadenia, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa za krajinu pôvodu tovaru považuje krajina, kde sa vykonalo jeho posledné, podstatné a hospodársky odôvodnené zušľachtenie alebo prepracovanie, a to v podnikoch vybavených na tento účel, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby.

Rovnako ako pri výraze „Vyrobené na Slovensku“ sa nevyžaduje, aby suroviny pochádzali zo Slovenska. Na rozdiel od „Vyrobené na Slovensku“ sa však nevyžaduje, aby sa všetky fázy výrobného procesu uskutočnili v Slovenskej republike, podstatné je, aby sa tu uskutočnilo posledné podstatné a hospodársky odôvodnené zušľachtenie (čiže spracovanie) potraviny.

Pokiaľ hovoríme o označeniach, ktoré vyjadrujú určitú spojitosť potraviny so Slovenskou republikou, je potrebné spomenúť aj letáky a reklamné časopisy predajcov potravín, ktorí musia podľa zákona o potravinách zabezpečiť, aby najmenej polovicu poľnohospodárskych výrobkov a potravín z celkového množstva uvedeného v letáku tvorili poľnohospodárske výrobky a potraviny označené v zmysle vyhlášky č. 163/2014 Z.z. (čiže „Slovenská potravina“ a „Vyrobené na Slovensku“ pri potravinách), alebo potraviny vyrobené v Slovenskej republike

Podľa usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, takéto potraviny vyrobené v Slovenskej republike musia spĺňať nasledovné kritériá:

a) aspoň jedna z fáz výrobného procesu sa uskutočnila v Slovenskej republike (vrátane fázy balenia),

b) sídlo výrobcu alebo sídlo baliarne je v Slovenskej republike.

To znamená, že za účelom splnenia povinnosti podľa zákona o potravinách týkajúcej sa reklamy poľnohospodárskych výrobkov a potravín v letákoch a reklamných časopisoch sa do celkového počtu započítajú aj potraviny, ktoré sa na Slovensku len zabalia, pričom suroviny nemusia pochádzať zo Slovenskej republiky.

Momentálne prebieha na úrovni členských štátov Európskej únie diskusia o povinnom označovaní všetkých potravín krajinou pôvodu, a k tejto téme prebiehala aj európska iniciatíva občanov. Z pohľadu výrobcov sme však za to, abyzostalo označenie krajiny pôvodu na dobrovoľnej báze. Pokiaľ sa výrobca rozhodne, že mu táto informácia pomôže pri marketingu svojich výrobkov, môže ju označiť niektorým z vyššie uvedených výrazov. Na druhej strane, na Slovensku je mnoho výrobcov, ktorí vyrábajú pre zahraničné trhy, na ktorých prevláda oveľa silnejší lokálny patriotizmus ako na Slovensku a teda uplatnenie ich výrobkov by bolo napriek splneniu kvalitatívnych očakávaní spotrebiteľov oveľa obtiažnejšie. Musíme si uvedomiť, že Slovensko je z pohľadu spotreby veľmi malým trhom a preto pokiaľ chceme mať na Slovensku silnú potravinársku výrobu, musia sa naše podniky orientovať aj na export výrobkov na zahraničné trhy.

Viac informácií môžete nájsť v nasledovných dokumentoch:

Facebook
LinkedIn