Chcete staviť na kvalitu potravín? Všímajte si značky kvality

V poslednom období je možné pozorovať návrat spotrebiteľov k tradičným potravinám, zároveň sú spotrebitelia čoraz viac ochotní priplatiť si za potraviny vyššej kvality. Ako sú tieto výrobky označené?

V poslednom období sa zvyšuje dopyt po potravinách so špecifickými vlastnosťami, a to najmä tých, ktoré súvisia s ich miestom pôvodu. Európska únia v rámci politiky kvality potravín zabezpečuje ochranu poľnohospodárskych výrobkov a potravín a rovnako vynakladá nemalé finančné prostriedky na podporu ich predaja. Tieto potraviny musia spĺňať určité kvalitatívne parametre stanovené príslušnou legislatívou, pričom práve tieto vlastnosti presne špecifikujúce ich zloženie a technologický postup výroby ich odlišujú od iných výrobkov.

Európska únia v rámci politiky kvality rozlišuje tri kategórie značiek kvality:

  1. Chránenie označenie pôvodu (CHOP);
  2. Chránené zemepisné označenie (CHZO);
  3. Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ).

Slovenská republika v rámci podpory kvalitných poľnohospodárskych výrobkov a potravín udeľuje každoročne výrobkom spĺňajúcim predpísané kritériá Značku kvality SK.

Značka kvality SK

Značka kvality SK je dobrovoľný národný systém politiky kvality pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Značka kvality bola uvedená do užívania v roku 2004, kedy vznikol Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie[1]. Kritériá udeľovania Značky kvality SK nie sú stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom[2].

Značka kvality sa udeľuje výrobcom poľnohospodárskych produktov a potravín, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky[3]. Značku je možné udeliť aj výrobkom prihláseným do systému Politiky kvality Európskej únie, ale aj liehovinám so zemepisným označením, vinárskym výrobkom s chráneným zemepisným označením a chráneným označením pôvodu a produktom a výrobkom z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Žiadosť o udelenie značky nie je možné podať na tieto výrobky:

a)         krmivá a iné výrobky určené na kŕmenie hospodárskych zvierat,

b)        výživové doplnky a potraviny určené na osobitné výživové účely,

c)         nebalené výrobky;  ak však výrobca zabezpečí označenie týchto výrobkov spôsobom, ktorý umožní vyznačenie ich jednoznačného spojenia s výrobcom a označením značkou je možné udeliť značku,

d)        výrobky, ktorých názov, značka alebo spôsob predaja sú v konflikte s filozofiou a cieľom značky.

Žiadateľom o udelenie značky môže byť len prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva všetky kroky výroby súvisiace s čistením, triedením, upravovaním, opracovaním, spracovaním vrátane súvisiaceho balenia a ďalších úprav výrobkov za účelom ich uvádzania na trh. K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť technickú dokumentáciu, v ktorej deklaruje pôvod suroviny, parametre kvality a bezpečnosti výrobku. Deklarované parametre uvedené v technickej dokumentácií musia byť podložené protokolom o skúškach vystaveným akreditovaným laboratóriom, ktorý nie je starší ako štyri mesiace od podania žiadosti. Žiadosť sa podáva bezplatne.

Výrobok, ktorý žiadateľ prihlasuje do systému označenia Značka kvality SK, musí mať najmenej 75% podiel domácej suroviny z celkovej spotreby surovín. Táto požiadavka sa však nevzťahuje na potraviny, ktoré nemožno vyrábať bez surovín z dovozu, pretože tieto nemožno v Slovenskej republike dopestovať, získať alebo vyprodukovať v požadovanej kvalite a množstve. Rovnako sa pri prihlasovanom výrobku musia uskutočňovať všetky fázy výrobného procesu na území Slovenskej republiky.

Značka kvality má 2 stupne. Výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, t.j. svojimi kvalitatívnymi parametrami výrazne prevýšia im podobné výrobky na trhu[4], na základe odborného posúdenia a na odporúčanie  komisie získajú Značku kvality 2. stupňa. Splnenie kritérií na udelenie značky posúdi komisia, ktorej činnosť sa spravuje štatútom. Ak komisia odporučí výrobok na udelenie značky, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky udelí značku vydaním rozhodnutia. Zoznam výrobkov a výrobcov, ktorí sú držitelia Značky kvality SK, uverejňuje ministerstvo na internetovej stránke.

Držiteľ loga uvádza logo na obaloch, etiketách a pod. ocenených výrobkov, logo však môže uvádzať aj vo svojich propagačných a komunikačných materiáloch, prípadne na webových stránkach.

V súčasnej dobe sa na potravinách môžete stretnúť s rôznymi verziami logami Značky kvality SK:

Kupujte slovenské potraviny - Ako rozoznať na pulte potravinu zo Slovenska?  - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ide o pôvodné logo udeľované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pričom s týmto logom sa stále môžete stretnúť na niektorých poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách.

Ďalší geniálny takpovediac „kapitánsky“ počin ministerky Matečnej - Jarmila  Halgasova (blog.sme.sk)

Nové logo Značky kvality SK, ktoré ministerstvo predstavilo v roku 2019. Tretí stupeň sa momentálne nevyužíva, nakoľko nedošlo k jeho definovaniu v Zásadách udeľovania loga.

Priebežnú kontrolu dodržiavania podmienok uvedených v rozhodnutí o udelení značky a kontrolu parametrov uvedených v technickej dokumentácií, ako aj súlad s požiadavkami legislatívy výrobkov so značkou, vykonávajú orgány Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. O kontrole vyhotoví záznam z úradnej kontroly, pričom pri zistení nedostatkov sa kópia záznamu z úradnej kontroly zašle na ministerstvo, ktoré prehodnotí ponechanie značky jej držiteľovi. O odňatí značky rozhoduje minister na návrh komisie v prípade, že držiteľ nedodržiava podmienky vyplývajúce z rozhodnutia o udelení značky. Dôvodom na odňatie značky je aj nečestné správane sa držiteľa značky, ktoré poškodzuje hodnotu značky, alebo je v rozpore s marketingovými cieľmi a zásadami udeľovania značky.

[1] Pozri www.znackakvality.sk

[2] Na rozdiel od iných členských krajín Európskej únie, ktoré majú udeľovanie národnej značky kvality upravené v lokálnej legislatíve a ich zmeny notifikujú v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

[3] Pozri Zásady pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na poľnohospodárske produkty a potraviny, www.znackakvality.sk

[4] Parametrami deklarujúcimi kvalitu môže byť napríklad obsah biologicky cenných látok, ako sú: antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné kyseliny, stopové prvky, znížená energetická hodnota, znížený obsah soli, probiotický charakter výrobku, znížený obsah prídavných látok (chemické konzervačné látky, stabilizátory, zahusťovadlá a iné), spracovanie umožňujúce zachovanie biologicky cenných prírodných zložiek, tradičná receptúra a technológia výroby, ďalšie kvalitatívne charakteristiky.

Facebook
LinkedIn