Komisia začala konanie o porušení povinnosti proti 12 členským štátom za to, že netransponovali pravidlá EÚ zakazujúce nekalé obchodné praktiky

Komisia začala konanie o porušení povinnosti proti 12 členským štátom za to, že netransponovali pravidlá EÚ zakazujúce nekalé obchodné praktiky v agropotravinárskej oblasti. Smernica o nekalých obchodných praktikách v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci prijatá 17. Smernica sa vzťahuje na poľnohospodárske a potravinárske výrobky, s ktorými sa obchoduje v dodávateľskom reťazci, a po prvýkrát zakazuje na úrovni EÚ takéto nekalé praktiky, ktoré jednostranne ukladá jeden obchodný partner druhému.

Konečný termín na transpozíciu smernice do vnútroštátnych právnych predpisov bol 1. Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Slovensko a Švédsko dnes oznámili Komisii, že prijali všetky potrebné opatrenia na transpozíciu smernice, čím vyhlásili transpozíciu za úplnú. Francúzsko a Estónsko informovali, že ich právne predpisy transponujú smernicu len čiastočne.

Komisia zaslala Formálnu výzvu Rakúsku, Belgicku, Cypru, Česku, Estónsku, Francúzsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Španielsku, v ktorých ich požiadala, aby prijali a oznámili príslušné opatrenia. Členské štáty majú teraz dva mesiace na odpoveď.

Viac informácií na stránke Komisie: Konania o porušení povinnosti proti 12 členským štátom (europa.eu)

Facebook
LinkedIn