Udržateľný potravinový systém EÚ

Európska komisia otvorila možnosť vyjadriť sa v rámci novej iniciatívy ohľadom udržateľného potravinového systému EÚ (Plán).

Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť udržateľnosť potravinového systému EÚ a začleniť udržateľnosť do všetkých politík súvisiacich s potravinami. Ustanovujú všeobecné zásady a ciele a určí, aké požiadavky a povinnosti sa budú vzťahovať na všetkých aktérov potravinového systému EÚ.

Konkrétne stanovuje:
• pravidlá označovania potravín z hľadiska udržateľnosti,
• minimálne kritériá pre udržateľné verejné obstarávanie na potraviny, a
• pravidlá pre správu a monitorovanie
• ďalšie
– zníženie environmentálnej stopy potravinového systému, optimalizácia výroby, distribúcie a spotreby potravín
– zvýšenie efektívnosti zdrojov a obmedzenie strát a plytvania potravinami.

Pre posúdenie vplyvu uvedených cieľov sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
1. Status quo – Bez nových politických zásahov bude rozvíjaný pokrok smerom k udržateľnému potravinovému systému v kontexte existujúcich právnych predpisov
2. Dobrovoľný prístup – posúdenie, či dobrovoľné prístupy (nevynútiteľné predpisy, nástroje) môžu prispieť k prechodu na udržateľný potravinový systém
3. Posilnenie existujúcich právnych predpisov – prechod na udržateľný potravinový systém s ohľadom na ciele F2F prostredníctvom cielených sektorových intervencií
4. Nové právne predpisy o udržateľnosti potravinového systému – vplyv nových komplexných právnych predpisov Únie a ich spoločný základ

Pri skúmaní vyššie uvedených možností sú navrhované nasledujúce prvky, ktoré by mohli byť brané do úvahy:
– Princípy a ciele udržateľnosti
– Všeobecné minimálne normy spojené s environmentálnymi a sociálnymi aspektmi – Zodpovednosť subjektov potravinového systému
– Udržateľné označovanie – Min. povinné kritériá pre udržateľné nákupy v školách a verejných inštitúciách a ďalšie.

Facebook
LinkedIn