Záujem o bezpečnosť potravín neustále rastie

V dňoch 20. -22.3.2024 sa konal 21. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín v ENSANA hotel v Piešťanoch pod záštitou MPaRV SR. Počet účastníkov konferencie výrazne vzrástol oproti predchádzajúcim ročníkom na 291, čo svedčí o vysokom záujme tak zo strany univerzít ako aj z praxe, kontrolných inštitúcií a laboratórií. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia zahraničných univerzít  a pracovísk UR Krakov, University of Life Sciences in Lublin,  Hungarian University of Agriculture and Life Sciences Budapešť,  University of Belgrade, Faculty of Agriculture, VETUNI Brno, VUT Brno, UTB Zlín,  MENDELU Brno, ČZU Praha, VŠCHT Praha, Jihočeské univerzity v Českých Budejoviciach a Univerzity Pardubice. Z domácich univerzít boli zastúpené Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Trnavská univerzita v Trnave, UMB v Banskej Bystrici ako aj zástupcovia  SPU v Nitre. K ďalším zástupcom patrili účastníci z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva zemědelství ČR, Státni veterinárni správy ČR v Prahe, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, riaditelia a pracovníci RVPS,  veterinárnych ústavov v ČR, zástupcovia výskumných ústavov, obchodných reťazcov, potravinárskych firiem, certifikačných spoločností a štátnych a súkromných laboratórií. Na konferencii sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia  firiem s laboratórnou technikou OK Servis BioPro, NOACK, Biomedica Slovakia s.r.o., Bioing,  Novonesis, Climax, s.r.o. one2one spol. s r.o., ALS, AMEDIS, ECOLAB, KERSIA SLOVAKIA, s.r.o. ,  JEMO TRADING, spol. s r.o., AQUASECO s.r.o.,  Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o., INGEO_ENVILAB.s.r.o. Na konferencii sa zúčastnilo 127 aktívnych účastníkov a 164 pasívnych účastníkov. Z univerzít to bolo 89, zo vzdelávacích poradenských a certifikačných spoločností 17, z výskumných organizácií 23, z orgánov úradnej kontroly 11, z orgánov štátnej správa 11, z firiem so službami v potravinárstve 57, z laboratórií 20 a z potravinárskych podnikov 64 účastníkov.

Na konferencii boli prezentované výsledky úradných kontrol na Slovensku a Českej republike, zástupcovia odborov bezpečnosti potravín príslušných ministerstiev prezentovali spoluprácu s EFSA, komunikačnú kampaň pre spotrebiteľov, stratégiu úradu EFSA do roku 2027. K ďalším zaujímavým témam patrili Sektorová stratégia ľudských zdrojov v potravinárstve do roku 2030, nová smernica ECGT pre označovanie potravín ako aj možnosti digitálnej transformácie v potravinárstve. Odborné bloky boli zamerané na jednotlivé oblasti bezpečnosti potravín. V rámci mikrobiologickej bezpečnosti potravín a hodnotenia rizika odzneli prednášky na tému Hodnotenie rastu Bacillus cereus vo varenej ryži, predikcie rastu Listeria monocytogenes a jej matematického modelovania ako aj problematika bifidobaktérií ako súčasti potravín a potravinových doplnkov. Vysoko aktuálnou bola aj problematika vplyvu nootropík na podporu optimálnej funkcionality mozgu a duševné zdravie. Firma OK Servis BioPro, ktorá každoročne na konferencii prezentuje aj prístrojovú techniku, prezentovala problematiku analýzy textúry potravín ako nástroja na optimalizáciu kvality potravín. Samostatný blok prednášok bol venovaný prezentáciám projektu FOOD Quality in Digital Age, v rámci ktorého sa prezentovali predovšetkým zástupcovia zahraničných univerzít ale aj SPU v Nitre. Prednášky boli zamerané na reologické a texturálne vlastnosti potravín, nedeštruktívne analytické techniky na zisťovanie kvality potravín, systémy počítačového hodnotenia potravín, technológie 3D tlače potravín a prezentáciu výsledkov analýz elektronického oka a jazyka. V bloku prednášok zameranom na bezpečnosť s kontrolu potravín rastlinného pôvodu dominovala téma akrylamidu v cereálnych výrobkoch a návrhy novej legislatívy o akrylamide. Mikrobiálne testovanie raw chleba, biogénne a rizikové prvky v hroznových výliskoch, biogénne amíny v kultivovaných a divo rastúcich hubách ako aj nová screeningová elektrochemická metóda na terénne monitorovanie potravinárskej prídavnej látky E120. V poslednom bloku prednášok zameranom na bezpečnosť a kontrolu potravín živočíšneho pôvodu boli prezentované témy k meraniu mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka metódou laserovej prietokovej cytometrie, nálezy rezíduí DDT u diviakov, vplyv skrmovania probiotík a humínových látok na kvalitu a bezpečnosť brojlerových kurčiat, vplyv pôdneho pokryvu na základné parametre medu a vplyv kulinárnej úpravy na nutričnú hodnotu hmyzu.

Na konferencii bolo prezentovaných 31 prednášok a 92 posterov. Postery doktorandov boli vyhodnotené a 3 najlepšie boli ocenené hodnotnou knihou.

Ku konferencii neodmysliteľne patria aj sponzori, ktorí prispievajú predovšetkým materiálne. Poďakovanie patrí predovšetkým spoločnostiam BILLA, TESCO, Levické mliekarne, Savencia Dairy Formage, Syráreň Bel Michalovce, MilkAgro Sabinov, NIKA Považská Bystrica, A.W. spol. s r. o.,  RAJO Bratislava, SVAMAN Myjava, Berto Vysoká pri Morave, Masokombinát Púchov a.s., Vijofel Bartošovce, Ryba Žilina, Coca Cola, Remeselný pivovar Masarykov dvor, McCarter  Bratislava, NESTLÉ Prievidza, Framipek Šenkvice, Cukrovar Sereď a mnohým vinárom z malokarpatskej oblasti, z Čajkova a spoločnosti VÍNOJEK Zvolen.

 Z konferencie bol vydaný zborník odborných prednášok a zborník vedeckých prednášok, kvalitné vedecké príspevky budú priebežne publikované vo 

Konferencia nielenže poskytla platformu pre predstavenie najnovších výsledkov v oblasti bezpečnosti a kontroly potravín, ale aj otvorila priestor pre živé diskusie, výmenu skúseností a nadviazanie nových profesionálnych kontaktov. Úspech tohto podujatia podčiarkuje dôležitosť spolupráce medzi akademickým prostredím, praxou a regulačnými orgánmi pri riešení aktuálnych výziev v oblasti bezpečnosti potravín. Konferencia tak predstavuje kľúčový krok k lepšiemu pochopeniu a zlepšeniu prístupov k zabezpečeniu bezpečných a kvalitných potravín pre všetkých.

Facebook
LinkedIn