Celoplošné testovanie – otázky a odpovede, pracovnoprávne aspekty

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva v najbližších dňoch Vám prinášame otázky a odpovede, ktoré sme obdržali z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Otázka: Budú zamestnanci nepretržitých poľnohospodárskych a potravinárskych prevádzok uprednostnení počas celoplošného testovania, aby bol zabezpečený ich rýchly nastúp do práce? 

Odpoveď: Pri testovaní nebude uprednostňovaný nikto (s výnimkou tehotných žien a dôchodcov, ak im to ľudia čakajúci umožnia – apeluje na to p. premiér)

Otázka: Má zamestnávateľ právo alebo povinnosť v pondelok od každého zamestnanca žiadať predloženie negatívneho testu z celoplošného testovania?

Odpoveď: Nie je úplne ustálený právny názor, MS SR sa touto otázkou zaoberá. Mali by vydať stanovisko. (v zásade prevláda názor, že môže od nich žiadať)

V zmysle Uznesenia vlády SR. Č. 693 z 28.10.2020 bod C.1. Úrad verejného zdravotníctva SR (hlavný hygienik SR) vydá Vyhlášku, ktorou uloží povinnosť vyžadovať takého potvrdenie.

Otázka: Čo v prípade, ak dôjde k zisteniu pozitívnych prípadov na Covid-19 u zamestnancov počas celoplošného testovania, môžu zamestnanci s negatívnym výsledkom nastúpiť do práce?

Odpoveď: Tu je asi chyba vo formulácii otázky, pozitívnym osobám sa po výsledku testu nariadi domáca karanténa, teda nebudú môcť nastúpiť do práce. Je nutné prehodnotiť kontakty pozitívnych osôb za cca 5 dní a ich kontakty poslať do karantény do doby negatívneho RT-PCR testu. Ochorenie COVID-19 nie je zistiteľné testom ihneď po kontakte.

Otázka: Čo v prípade, ak dôjde k zisteniu pozitívneho výsledku na Covid-19 u rodinného príslušníka zamestnanca, môže negatívne testovaný člen rodiny nastúpiť do práce?

Odpoveď: V karanténe musia byť všetci členovia spoločnej domácnosti.

Otázka: Čo v prípade, ak sa rodinný príslušník zamestnanca nedá testovať, môže zamestnanec v prípade negatívneho testu na Covid-19 nastúpiť do práce?

Odpoveď: V karanténe musia byť všetci členovia spoločnej domácnosti (tak, ako pri pozitívnom).

Otázka: Čo v prípade, že po celoplošnom testovaní nedôjdu zamestnanci v nepretržitých prevádzkach do práce, má štát pripravené alternatívne riešenie s cieľom zabezpečiť  výrobu a dodávku slovenských potravín spotrebiteľom?

Odpoveď: V súčasnosti nie je určený žiaden alternatívny postup, nakoľko pracovná povinnosť je vyhlásená pre pracovníkov rezortu zdravotníctva.

Otázka: Čo ak sa zamestnanec odmietne dať testovať a nastúpi tak dobrovoľne do 10 dňovej izolácie, bude v tomto prípade zamestnancom v kľúčových sektoroch nariadená pracovná povinnosť? 

Odpoveď: Otázka bola načrtnutá na príklade zložiek MV SR(PZ, HaZZ) na rokovaní ÚKŠ. Záver bol, že vláda nebude robiť výnimky zo zákazu vychádzania ani v takýchto prípadoch.

Otázka: Budú musieť mať pri sebe tiež certifikát o negatívnom teste zahraniční vodiči, prípadne slovenskí vodiči, ktorí prídu zo zahraničia a dovezú tovar do distribučného centra?

Odpoveď:

Opatrenia ÚVZ SR sa budú zverejňovať ako Vyhlášky vo vestníku vlády SR na webovom sídle MV SR: https://www.minv.sk/?2020-2

a.       V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá v prechodnom ustanovení k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona v § 63l uvádza nasledovné „Opatrenia úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva vydané v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú odo dňa účinnosti tohto zákona za vyhlášky podľa § 59b tohto zákona a zostávajú v platnosti a účinnosti nasledujúcich 15 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, ak ich orgán, ktorý ich vydal, nezruší skôr.“ 

b.       Od 30. 10 najbližších 15 dní je platná vyhláška č. 13, ktorá upravuje hraničný režim, podľa §7 naďalej platí voľný vstup pre osoby

–          ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výhradne krajiny v prílohe (zelené krajiny) z okolitých krajín to je Maďarsko, Poľsko, Rakúsko,

–          vodičov nákladnej dopravy, autobusovej dopravy…

c.       naďalej platia možnosti udelenia súhlasu MPRV SR pre osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,

d.       naďalej platí možnosť udelenia výnimky ÚVZ SR na základe žiadosti p. ministra

Otázka: Budeme mať právo alebo povinnosť kontrolovať zamestnancov v pondelok, či majú certifikát o vykonaní testu?

Odpoveď: V zmysle Uznesenia vlády SR. č. 693 z 28.10.2020 bod C.1. Úrad verejného zdravotníctva SR (hlavný hygienik SR) vydá Vyhlášku, ktorou uloží povinnosť vyžadovať takého potvrdenie. https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844

Dávame Vám na vedomie aj pracovnoprávne aspekty v súvislosti s celoplošným testovaním, ako nám boli oznámené Republikovou úniou zamestnávateľov:

Po tomto víkende môže už v rámci celého Slovenska nastať situácia, že zamestnanec nebude mať absolvované testovanie na COVID-19. Keďže nebude disponovať negatívnym testom, bude sa na neho vzťahovať zákaz vychádzania a nebude sa môcť fyzicky dostaviť do zamestnania.

Z pohľadu Zákonníka práce ide v takomto prípade o prekážku v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ má určité možnosti, ako sa dohodnúť so zamestnancom na obdobie, počas ktorého bude platiť zákaz vychádzania:

  • práca z domu v režime homeoffice, pokiaľ to charakter práce dovoľuje
  • čerpanie dovolenky
  • čerpanie náhradného voľna
  • čerpanie pracovného voľna, ktoré si zamestnanec neskôr odpracuje
  • poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy
  • poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy

Ak sa nedohodnú ani na jednom z vyššie uvedených riešení, prichádza do úvahy možnosť, že zamestnanec bude mať neospravedlnenú absenciu. Táto možnosť je však aktuálne vysoko sporná a existujú viaceré právne názory na to, ako by súdy posudzovali, ak by bola aplikovaná a následne by bola zamestnancovi daná výpoveď. Takýto postup je potrebné veľmi pozorne zvážiť.

Zákonník práce v §136 odsek 1 uvádza:

„(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.“

Následne v §136 odsek 4 uvádza:

„Občianska povinnosť je najmä činnosť:

d) pri opatreniach proti prenosným chorobám,

e) pri iných naliehavých opatreniach liečebno-preventívnej starostlivosti,“

Ak sa sám zamestnanec rozhodne, že na testovanie neabsolvuje, nemá nárok na karanténnu PN zo Sociálnej poisťovne.

Od 1. novembra sa so spätnou platnosťou za október rozbehnú príspevky na podporu a udržanie zamestnanosti v rámci projektu Prvá pomoc+. Zamestnanec, ktorý nebude mať absolvované testovanie môže skomplikovať čerpanie príspevkov z jednotlivých opatrení:

  • v prípade, keď bude zamestnancovi, ktorý neabsolvoval testovanie poskytnuté pracovné voľno s náhradou mzdy, počas tohto obdobia ide o prekážku na strane zamestnanca a príspevky z opatrenia č. 1 a č. 3A zamestnávateľ môže čerpať len v prípade, ak existujú prekážky na strane zamestnávateľa. Z uvedeného vyplýva, že za obdobie, kedy je zamestnanec doma si zamestnávateľ žiadať príspevok nemôže. Príspevok si môže žiadať len za dni, kedy bola prevádzka zatvorená rozhodnutím ÚVZ (napr. fitnesscentrá) alebo došlo k prerušeniu či obmedzeniu prevádzky v čase mimoriadnej situácie (napr. reštaurácie, ktoré vzhľadom na situáciu zatvorili a poslali zamestnancov domov s tým, že im vyplácajú náhradu mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa),
  • V prípade práce z domu v režime homeoffice zamestnanec riadne pracuje a nie je mu vyplácaná náhrada mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa. Ak takýto zamestnávateľ zaznamenal pokles tržieb, môže žiadať o príspevok podľa opatrenia č. 3B. Podmienkou pre poskytnutie príspevku pri poklese tržieb podľa opatrenia č. 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku,
  • v prípade neplateného voľna alebo absencie sa zamestnancovi mzda nevypláca, na takéhoto zamestnanca nebude môcť zamestnávateľ čerpať príspevok na podporu a udržanie zamestnanosti.

Facebook
LinkedIn