Európske jedlo a víno: Potravinárska komora Slovenska presadzuje udržateľnosť

Bratislava, 1. februára 2024: Skupina slovenských potravinárov združených v Potravinárskej komore Slovenska získala finančnú podporu od Európskej agentúry REA na propagáciu na trhoch Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Francúzska. Projekt „Udržateľné európske jedlo a víno“, ktorý je zameraný na podporu tradičných a udržateľných potravín, získal podporu až do výšky 80 % z celkovej sumy oprávnených výdavkov.

Skupina slovenských potravinárov združených v Potravinárskej komore Slovenska sa spojila so štyrmi španielskymi asociáciami: Almansa Designation of Origin (PDO Almansa), Jumilla Protected Designation of Origin (Jumilla D.O.P), Interprofesional del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha (PDO La Mancha), Fundación
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha (PDO Azafrán de la Mancha) a spoločne požiadali o finančnú podporu od Európskej výskumnej výkonnej agentúry (REA) na propagáciu svojich produktov na trhu EÚ. Projekt „Udržateľné európske jedlo a víno“ v celkovej hodnote 1,4 mil. € bol schválený v
septembri 2022 a získal podporu až do výšky 80 % oprávnených výdavkov projektu. V rámci celého programu EÚ AGRIP-MULTI bolo zrealizovaných 11 projektov s celkovým rozpočtom 10,5 mil. €, takže projekt slovenskošpanielskeho konzorcia sa medzi nimi nestratil a patrí medzi najväčšie v rámci EÚ, keďže aktivity slovenských partnerov
predstavujú najväčšiu časť projektu, koordinátorom celého projektu sa stala Potravinárska komora Slovenska.

Projekt je rozdelený do 3 rokov a zameriava sa na propagáciu udržateľných potravín na trhoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Nemecka a Francúzska. Aktivity projektu zahŕňajú účasť na medzinárodných výstavách, stretnutia s potenciálnymi obchodnými partnermi a koncovými zákazníkmi spojené s tzv. prezentáciou a ochutnávkou propagovaných potravín a propagačnými aktivitami v televízii, na sociálnych sieťach a v printových médiách. Realizácia projektu sa začala 1. apríla 2023 a v súčasnosti finišuje prvý projektový rok.

Hlavnou témou projektu je propagácia potravín spĺňajúcich požiadavku udržateľnosti, podpora konkurencieschopnosti a spotreby potravinárskych výrobkov EÚ. V rámci slovenskej časti projektu sa propagujú mliečne výrobky, víno, cereálne tyčinky a zdravé snacky. Španielski partneri sa na projekte podieľajú taktiež vínom a pridali sa aj pestovatelia
šafranu.

„Požiadavka na udržateľnosť výrobkov sa neobmedzuje len na ohľaduplný prístup k životnému prostrediu a šetrné využívanie prírodných zdrojov. Rovnako dôležitá je pre nás aj ekonomická a sociálna udržateľnosť. Tieto výrobky predstavujú tradičné výrobné postupy so zastúpením ručnej výroby, rozvíjajú zamestnanosť na lokálnej úrovni a prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónov,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

Dôležitou témou projektu je aj zvyšovanie povedomia a uznávanie systémov kvality Európskej únie, akými sú chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a zaručená tradičná špecialita (ZTŠ). V oblasti ochrany prírodných zdrojov CHOP produkty prispievajú k zachovaniu biodiverzity, ochrane pôdy a vodných zdrojov.
Napríklad CHOP produkty z oblasti poľnohospodárstva sú vyrábané v súlade s princípmi integrovanej produkcie, ktorá znižuje závislosť od chemických prípravkov a pesticídov. V oblasti sociálnej sféry podporujú tradičné výrobné postupy a udržanie zamestnanosti v regiónoch.

„Chránené označenie pôvodu je európsky systém ochrany produktov, ktoré pochádzajú z konkrétnej geografickej oblasti a spĺňajú prísne kvalitatívne kritériá. Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných 25 CHOP produktov, z toho 14 potravín, 7 nápojov a 4 remeselné výrobky. CHOP produkty majú významný potenciál prispievať k udržateľnému rozvoju. Poskytujú záruku, že produkty pochádzajú z udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a že sú vyrábané s ohľadom na životné prostredie a sociálnu sféru,“ dodávabDaniel Poturnay, prezident PKS.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku p. Vladimír Šucha na tlačovej konferencii ocenil, že sa slovenskí potravinárski producenti do projektu zapojili.
„Európska únia poskytuje slovenským potravinárom široké možnosti podpory pre rozvoj ich podnikania a propagáciu ich výrobkov, ktoré sa neobmedzujú iba na podporu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Oceňujeme, že producenti združení v Potravinárskej komore Slovenska sa do tohto projektu zapojili. Prvok udržateľnosti je dôležitý naprieč politikami EÚ a tento projekt môže byť príkladom a posmelením aj pre ďalších slovenských výrobcov, ktorí dostupné zdroje zatiaľ nevyužívajú v dostatočnom rozsahu,“ uviedol Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia EK.
V uplynulom týždni sa v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV) uskutočnil Informačný seminár za účasti zástupkyne DG AGRI p. Anett Buzek, ktorého cieľom bolo zrozumiteľnou formou priblížiť pravidlá pre výber podporených projektov a spropagovať tento podporný nástroj. Seminára sa zúčastnili zástupcovia
slovenských potravinárskych samospráv a ako prípadová štúdia poslúžil projekt „Udržateľné európske jedlo a víno“.

Zástupcovia PKS zodpovedali početné otázky záujemcov a poskytli praktické rady pre uchádzanie sa o podporu. „Najväčšími výzvami pre slovenský potravinársky priemysel v súčasnosti sú rastúci investičný dlh a s tým súvisiace zaostávajúce technologické vybavenie a tiež nedostatočná realizácia a podpora marketingu predaja.
Práve projekty podporené európskou agentúrou REA sú vynikajúcim spôsobom, ako získať finančnú podporu na svoju činnosť z iných zdrojov ako prostredníctvom národných podpôr. Ministerstvo bude preto pokračovať v propagácii tohto nástroja medzi slovenskými potravinármi“,
zdôraznili 1. štátny tajomník MPaRV Vladimír Vnuk spolu s generálnou riaditeľkou sekcie potravinárstva s obchodu MPaRV Denisou Petrakovičovou.
So svojim skúsenosťami sa na tlačovej konferencii podelili aj zástupcovia jednotlivých potravinárskych spoločností.

„Našou ambíciou je zviditeľniť slovenské vína v rámci európskeho trhu. Radi by sme zborili mýtus, že na Slovensku nie je možné dopestovať kvalitné červené vína. Je to možné za predpokladu, že sa k našej pôde správame s rešpektom a s ohľadom na trvalú udržateľnosť. I v tomto záujme je našou snahou prioritizovať kvalitu pred kvantitou. Procesy trvalej udržateľnosti sú nám v tomto nápomocné najmä používaním organických a prírodných postupov, od hnojenia cez celú starostlivosť o vinice až k vínu,“ priblížila Dagmar
Šebová zastupujúca slovenského producenta vína. Vinárstvo predstavuje už 10. generáciu vinárov v tradičnom vinárskom meste Modra. Všetkých viac ako 500 ha viníc
spolu v troch vinohradníckych oblastiach obrába v integrovanej produkcii. Znamená to, že preferujú predovšetkým mechanické obrábanie viniča. Príkmenný pás je obrábaný výkyvnou sekciou, vylúčené boli herbicídne postreky.


Medziradie sa mulčuje a následne zelené zvyšky zapracovávame do pôdy. Je to spôsob zeleného hnojenia, ktorý pôdu obohacuje o prírodný humus. V systéme integrovanej produkcie sa každý druhý pás medziradia zatrávňuje, čo zvyšuje biodiverzitu prostredia. Vysádzajú sa tiež bôbovité rastliny, ktoré v pôde viažu vzdušný dusík. Osobitný význam má vo vinárstve pestovanie unikátnych slovenských novošľachtencov.


„Záujem spotrebiteľov o udržateľné potraviny rastie a výroba kvalitných a udržateľných potravín má veľký vplyv na životné prostredie i naše zdravie. Chov oviec a spracovanie ovčieho mlieka patria medzi jedinečné a v súčastnosti ohrozené segmenty slovenskej poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskeho priemyslu. Produkciou výrobkov z ovčieho mlieka prispievame k ekologickej a ekonomickej udržateľnosti a k rozvoju komunít a ich kultúrneho a prírodného dedičstva. Kľúčovým segmentom našej výroby je bryndza. Je spracovávaná podľa tradičných receptúr, má priaznivé účinky na trávenie, imunitný systém, znižuje cholesterol a reguluje hladinu inzulínu. Radi by sme naše posolstvo výroby kvalitných a zdravých mliečnych výrobkov šírili aj naďalej,“ povedala Zuzana Pazderková zastupujúca výrobcu mliečnych výrobkov.
PKS projekt považuje za vynikajúcu príležitosť pre našich potravinárov, ktorý je však náročný časovo, finančne aj organizačne. Je pri ňom dôležité dodržiavať pravidlá stanovené európskou agentúrou REA, aby boli naplnené všetky požiadavky projektu. Zároveň, keďže medzi propagované výrobky patrí aj víno, PKS sa hlási k zodpovednému pitiu
alkoholických nápojov.


Ak sa chcete dozvedieť o projekte viac, neváhajte a navštívte stránku: http://www.europskejedloavino.eu

Facebook
LinkedIn