PKS vyzýva poslancov, aby nepoľavili v ochrane dodávateľov pred neprimeranými podmienkami

Bratislava, 22. februára 2021 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) oslovila poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.  Požaduje ponechať v zákone existujúce ustanovenia upravujúce zákaz predaja potravín pod ekonomicky oprávnené náklady, zákaz predaja tovaru spotrebiteľovi pod nákupnú cenu, ale aj ustanovenie týkajúce sa predajných akcií. PKS je rovnako za ponechanie súčasného znenia zákona ohľadom splatnosti faktúr za dodané potraviny. Komora vyzýva poslancov, aby nepoľavili v ochrane dodávateľov pred neprimeranými podmienkami zo strany obchodných reťazcov vzhľadom na ich silu a postavenie na trhu Slovenskej republiky.

V súčasnej dobe je v rámci legislatívneho konania v Národnej rade Slovenskej republiky prerokovávaný zásadný právny predpis z pohľadu dodávateľsko-odberateľských vzťahov v potravinách – novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

Potravinárska komora Slovenska za účelom získania spätnej väzby od potravinárov ohľadom spokojnosti a relevantnosti predmetnej právnej úpravy, uskutočnila v mesiacoch jún-júl 2020 dotazník medzi potravinárskymi spoločnosťami. Do dotazníka sa zapojilo celkovo 44 subjektov zo všetkých relevantných potravinárskych odvetví, z toho 70% podnikov patrilo do kategórie malé a stredné podniky. Z realizovaného prieskumu a diskusie členov PKS vyplynulo, že potravinári zapojení do dotazníka si želajú ponechanie zákona v súčasnej podobe a odmietajú vypustenie ktorejkoľvek neprimeranej podmienky. Za ponechanie ustanovení vo väčšine otázok hlasovalo viac ako dve tretiny zúčastnených podnikov.

„Vzhľadom na skutočnosť, že cez obchodné reťazce sa predá vyše 80 % potravinárskej produkcie na Slovensku, je vyváženosť obchodných vzťahov a ochrana dodávateľov so slabšou vyjednávacou pozíciou pre PKS kľúčová,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

Potravinári upozorňujú na štyri sporné ustanovenia, ktorých vypustenie by výrazne oslabilo pozíciu dodávateľov v prospech veľkých obchodných systémov, či už je to ustanovenie o splatnosti kúpnej ceny za dodaný tovar, alebo vypustenie zákazu predaja pod ekonomicky oprávnené náklady a zákazu predaja potravín spotrebiteľovi pod nákupnú cenu. Zároveň požadujú ponechanie predajných akcií a povinnosti vyúčtovania množstva potravín, ktoré sa v predajnej akcii skutočne predajú.

„PKS si uvedomuje, že ide o veľmi špecifický právny predpis, sme preto pripravení o našich pripomienkach ďalej diskutovať. Je dôležité urobiť takú transpozíciu európskej smernice, ktorá nepoľaví v doterajšej ochrane dodávateľov pred silnejšími obchodnými reťazcami,“ uzatvára Daniel Poturnay.

Facebook
LinkedIn