Potravinári: Od novej vlády očakávame naplnenie predvolebných sľubov o dostupných potravinách

Bratislava, 26. októbra 2023 – Potravinárska komora Slovenska očakáva od novej vlády, ktorá vzišla z demokratických volieb, naplnenie predvolebných sľubov o dostupných potravinách. Takmer 30 ročný nezáujem vlád o podporu výroby potravín na Slovensku viedol k tomu, že momentálne máme na pultoch v maloobchode len 41,7 % slovenských potravín, viaceré potravinárske odvetvia napriek hojnému zastúpeniu podnikov v minulosti už v súčasnosti vôbec neexistujú. Negatívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami prekročilo v roku 2022 hranicu 2 miliárd eur, z čoho až 97% tvorí dovoz finálnych potravinárskych výrobkov a polotovarov, zatiaľ čo produkty poľnohospodárskej prvovýroby vyvážame nespracované do zahraničia.

Základnou úlohou štátu v rámci zachovania potravinovej bezpečnosti je zabezpečiť, aby mali obyvatelia Slovenskej republiky prístup k fyzicky aj cenovo dostupným potravinám, a to vrátane nepredvídateľných situácií. Potravinárstvo ako odvetvie zaradené do kritickej infraštruktúry štátu však nie je konkurencieschopné voči zahraničným výrobcom a investičný dlh sa vyšplhal až na 1 miliardu eur. Mnohé potravinárske odvetvia zanikli, ďalšie bojujú o prežitie. V dôsledku chybného nastavenia kľúčových dokumentov sa v predchádzajúcom období podporovala primárne prvovýroba poľnohospodárskych výrobkov bez podpory ich spracovania do finálnych potravín s vyššou pridanou hodnotou, čo viedlo k úpadku konkurencieschopnosti v celej potravinovej vertikále.

Úlohou novej vlády a ministra pôdohospodárstva bude preto v plnej miere rozvinúť investičný potenciál formou systémovej podporu odvetvia, v prvom rade dokončiť otvorenú výzvu na investície do potravinárskej výroby a pripraviť a notifikovať schémy štátnej pomoci pre potravinárske odvetvie. Očakávame vypísanie výzvy na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine na základe schémy štátnej pomoci odsúhlasenej Európskou komisiou 8. septembra tohto roku.

Predvídateľné právne prostredie a transparentná tvorba zákonov sú nevyhnutné na riadne fungovanie celej spoločnosti, nielen podnikateľského prostredia. V minulom volebnom období bol však práve legislatívny proces prijímania predpisov majúcich podstatný vplyv na podnikateľské prostredie ostro kritizovaný zástupcami zamestnávateľských zväzov, vrátane Potravinárskej komory Slovenska. Očakávame, že nový zákonodarný zbor bude prijímať predpisy s vplyvom na podnikateľské prostredie na základe dôkladného zváženia dopadov a diskusie so zástupcami odvetvových a zamestnávateľských zväzov v riadnom legislatívnom procese. Nemenej dôležitou úlohou bude odstraňovanie administratívnej záťaže a požiadaviek nad rámec európskych predpisov, ktoré dávajú slovenských potravinárov do konkurenčnej nevýhody oproti zahraničným výrobcom, prípadne bránia voľnému pohybu tovaru v rámci Európskej únie.

Potravinárska komora Slovenska si uvedomuje negatívne dôsledky klimatickej zmeny, obmedzenosť surovinových zdrojov a potrebu vytvárania udržateľných potravinových systémov. Preto bude dôležitou úlohou novej vlády urýchliť zavádzanie inovácií a inovatívnych technológií, procesov na efektívnejšie využívanie energie, udržateľnejšie využívanie vody v potravinárskej výroby a zvyšovanie udržateľnosti obalov. Zavádzanie inovácií a opatrení na ochranu životného prostredia však vyžaduje podporu vedy, výskumu a prepojenia na podnikateľskú prax, zároveň však musí byť podporené dostatočnými finančnými prostriedkami. Pri zelenej transformácií je kľúčové brať maximálny ohľad na bezpečnosť spotrebiteľa a konkurencieschopnosť a udržateľnosť priemyselnej produkcie v Slovenskej republike a celej Európskej únie a s tým súvisiacej zamestnanosti a rozvoja regiónov.  

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 57 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn