Potravinári: spracovanie potravín si zaslúži rovnakú pozornosť a podporu ako prvovýroba

Bratislava, 5. januára 2024 – V roku 2024 očakávajú potravinári pretrvávajúce diskusie k inflácií potravín. Opatrenia sa však nedajú robiť bez dialógu s tými, ktorí sú nimi priamo dotknutí. Potravinárska komora Slovenska preto vyzýva na spoločné hľadanie riešení na systémovú podporu potravinárskeho odvetvia. Kľúčovým bude si uvedomiť, že disproporčná podpora poľnohospodárskej prvovýroby na úkor výrobcov potravín nám potravinovú bezpečnosť Slovenska nezabezpečí. Jej oslabenie sa prejavuje vysokým negatívnym saldom zahraničného obchodu s potravinami a nízkym podielom slovenských potravín na pultoch obchodov. Tak prvovýroba, ako aj spracovanie potravín sú samostatné, ale prepojené články potravinovej vertikály, ktoré si obe zaslúžia adekvátnu pozornosť a podporu.

Inflácia potravín a spotrebné dane na potraviny

V rámci diskusií o inflácií potravín a opatreniach na ich zmiernenie je potrebné dôkladne zvažovať všetky národné opatrenia, ktoré sa premietajú do cien potravín. Týka sa to nielen úpravy minimálnej mzdy, zmien v Zákonníku práce, ale aj zvýšenie mýtnych sadzieb na nákladnú dopravu, či zavedenie nových spotrebných daní na potraviny. V rámci životného prostredia prebiehajú diskusie o riešení voľne pohodeného odpadu či takzvanej plastovej dani. PKS upozorňuje, že národné opatrenia zdražujú výrobu potravín na Slovensku a znižujú konkurencieschopnosť slovenských výrobcov oproti tým zahraničným.

Odvodová úľava a štátna pomoc pre potravinárov

V roku 2023 sa potravinárske odvetvie dočkalo podpory v podobe odvodovej úľavy, ktorá platí do januára 2024. Vzhľadom na predĺženie platnosti tzv. Dočasného krízového a prechodného rámca Európskou komisiou PKS navrhuje, aby bola podpora predĺžená až do konca júna 2024 a zároveň aby bola táto podpora notifikovaná ako trvalá štátna pomoc pre celé potravinárske odvetvie. Zároveň očakávame vypísanie ďalšej výzvy z Programu rozvoja vidieka na budovanie obnoviteľných zdrojov energie. Vzhľadom na schválenie štátneho rozpočtu SR na rok 2024 je potrebné, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR použilo vyčlenenú štátnu pomoc rovnomerne pre prvovýrobu aj spracovateľov, a to vzhľadom na skutočnosť, že skoro celé saldo zahraničného obchodu Slovenskej republiky s potravinami je tvorené výlučne potravinovými výrobkami alebo polotovarmi.

Podpora samospráv a Značky kvality SK

Potravinárska komora Slovenska očakáva, že v roku 2024 predstaví Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR transparentný model na podporu samosprávnych organizácií a združení. PKS už v minulosti poukázala na skutočnosť, že v rokoch 2021 a 2022 nebola z rozpočtu rezortného ministerstva podporená žiadna výlučne potravinárska samospráva. Primárnym cieľom takýchto výziev by mali byť vzdelávacie a propagačné aktivity, účasť združení v európskych asociáciách, či na národných a medzinárodných výstavách. V rámci Značky kvality SR očakávanie predstavenie marketingovej podpory a zváženie transformácie pravidiel udeľovania Značky kvality SR na vyhlášku.

Potravinárska legislatíva

V roku 2024 očakáva Potravinárska komora Slovenska vytvorenie a aktívne fungovania pracovnej skupiny na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k potravinárskej legislatíve. Okrem odstraňovania administratívnej záťaže a požiadaviek nad rámec práva Európskej únie je potrebné začať pripravovať úplne nový zákon o potravinách. Jedna z posledných noviel zákona o potravinách ustanovuje, že k 31.12.2025 končí účinnosť tzv. Potravinového kódexu a preto bude potrebné prehodnotiť všetky súčasné výnosy a opatrenia kódexu a tieto transformovať na vyhlášky. Vzhľadom na skutočnosť, že kompetenčne tieto výnosy spadajú pod Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, by mal byť vytvorený dostatočný časový priestor na diskusiu a notifikačný proces technických predpisov v rámci pravidiel Európskej únie.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 58 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn