Potravinári vyzývajú na zmenu úradnej kontroly potravín, rastúce ceny potravín zvýšia potravinové podvody

Bratislava, 17. marca 2022: Súčasné dramatické zvyšovanie cien potravín vytvára podhubie pre potravinové podvody a falšovanie potravín. Väčšina takýchto potravín pritom končí vo verejnom stravovaní, problematický je aj ambulantný predaj potravín. Potravinárska komora Slovenska preto vyzýva na reformu úradnej kontroly potravín a presun úradnej kontroly potravín v zariadeniach spoločného stravovania z regionálnych úradov verejného zdravotníctva na regionálne veterinárne a potravinové správy. Ostražité by mali byť aj samosprávy a dôsledne nahlasovať úradom kontroly potravín ambulantný predaj.

Dramatický nárast cien potravín vplýva na kvalitu potravín a zvyšuje riziko potravinových podvodov a falšovania potravín. Platná legislatíva pritom zakazuje predaj potravín neznámeho pôvodu. Slovenská republika je špecifická z pohľadu organizácie úradnej kontroly potravín, ktorej kompetencie sú rozdelené medzi regionálne veterinárne a potravinové správy a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Prípady z minulosti nám ukázali, že práve toto je slabou stránkou v efektívnosti a rýchlosti identifikácie a stiahnutia problematických výrobkov z trhu, a to najmä v zariadeniach spoločného stravovania. V momente, kedy kontrolné orgány na základe vzájomnej komunikácie identifikujú prevádzky, do ktorých boli problematické potraviny dodané, sú už dané potraviny dávno spotrebované, pričom ide predovšetkým o produkty živočíšneho pôvodu –  mäso či už hydinové alebo bravčové, vajcia, prípadne mliečne výrobky. Z tohto dôvodu by mala byť zodpovednosť za úradnú kontrolu potravín v zariadeniach spoločného stravovania prenesená na regionálne veterinárne a potravinové správy.

„Prevádzky spoločného stravovania sú skutočnou šedou zónou, čo sa týka kvality, pôvodu a bezpečnosti používaných potravín. Súčasný ekonomický tlak na udržanie prijateľnej ceny podávaných jedál pri náraste cien surovín zvyšuje nebezpečenstvo, že prevádzkovatelia siahnu po surovinách, ktoré nespĺňajú požiadavky na ich bezpečnosť a kvalitu. V záujme ochrany spotrebiteľa je preto kľúčové maximálne zefektívniť úradnú kontrolu,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

Ďalšou problematickou oblasťou je ambulantný predaj potravín najmä v severných okresoch Slovenska, pri ktorom je distribútormi z Poľska porušované dodržiavanie hygienických požiadaviek na prepravu, zachovávanie teplotného reťazca a aj označovanie potravín. Samosprávy sú pritom povinné ambulantný predaj potravín oznámiť aj príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

„PKS všetkým prevádzkovateľom spoločného stravovania ale aj spotrebiteľom odporúča, aby výrobky odoberali od osvedčených dodávateľov a vždy si overili pôvod dodávaných potravín. V tejto neľahkej dobe je rovnako dôležité podporiť dodávateľov potravín zo Slovenska a udržať tak v našej krajine zamestnanosť a pridanú hodnotu,“ uzatvára D. Poturnay.

Facebook
LinkedIn