Potravinárske odvetvie stále čaká na systémovú podporu

Bratislava, 13.12.2023: Valné zhromaždenie Potravinárskej komory Slovenska (PKS), ktoré sa konalo v závere minulého týždňa v Turčianskych Tepliciach, zhodnotilo rok 2023 ako ďalší náročný rok, ktorý sa niesol v znamení vysokej inflácie potravín a iniciatív na jej zmiernenie. Potravinári ocenili mimoriadnu podporu vo forme odvodovej úľavy, stále však čakajú na systémovú podporu, ktorá by zabezpečila rozvoj výroby potravín na Slovensku a jej konkurencieschopnosť v dlhodobom horizonte.

Slovenská republika vstúpila do roku 2023 s jednou z najvyšších inflácií cien potravín v rámci Európskej únie (v januári 2023 dosahovala úroveň 28,6%) a rok 2023 ako volebný rok sa niesol duchu diskusií o príčinách a nástrojoch na jej zmiernenie. PKS v rámci rokovaní upozorňovala, že hlavné príčiny vysokých nákladov sú spôsobené najmä okolnosťami mimo dosahu národnej vlády, avšak slabá konkurencieschopnosť slovenských potravinárov je dôsledkom dlhodobého nezáujmu vlád o podporu potravinárskeho odvetvia. V roku 2023 sa potravinári dočkali postupného zazmluvňovania projektov z výzvy na investície do potravinárskej výroby, vzhľadom na dlhý časový úsek od vypísania výzvy po realizáciu je otázne, koľko projektov bude reálne uskutočnených. Potravinári pozitívne vnímajú opatrenie na zmiernenie vysokej inflácie vo forme odpustenia platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Napriek snahe PKS sa opatrenie netýkalo všetkých potravinárskych odvetví, navrhujeme však, aby sa daná podpora stala v nasledujúcich rokoch jedným zo systémových opatrení na podporu potravinárskeho odvetvia. Záverom roka sme sa dočkali aj vypísania výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sme však sklamaní z výrazne nepomernej podpory spracovania potravín zo strany rezortného ministerstva, ktorá predstavuje len jednu desatinu alokácie na zelenú naftu pre poľnohospodársku prvovýrobu. Od ministra pôdohospodárstva preto očakávame, že v najbližšej dobe predstaví konkrétny plán zavádzania systémových opatrení na podporu výroby potravín v Slovenskej republike.

Ďalšou kľúčovou oblasťou pre PKS je vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia a odbúravanie administratívnej záťaže. PKS očakáva, že nová vláda bude dôsledne dodržiavať riadny legislatívny proces na prijímanie predpisov s dopadom na podnikateľské prostredie, s vyčíslením vplyvov na podnikateľov, životné prostredie, sociálnych vplyvov a s účinnosťou k 1. januáru alebo 1. júlu. V rámci legislatívnych procesov by mala prebiehať náležitá diskusia tak, aby mohla odborná verejnosť, sociálni partneri, ako aj subjekty, ktorých sa právna úprava bezprostredne týka, vyjadriť svoje pripomienky a podnety. Za Potravinársku komoru Slovenska razantne odmietame prijímanie predpisov, ktoré znížia spotrebu potravín, zvýšia cezhraničné nákupy, zhoršia podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť slovenských potravinárov.

Potravinárska komora Slovenska v roku 2023 uskutočnila množstvo projektov, medzi ktoré patria exkluzívne prieskumy vystavenia slovenských a privátnych výrobkov na pultoch v maloobchode, projekt propagácie slovenských potravín European Food and Wine, projekt klastrovej organizácie na podporu inovácií, medzinárodnú vedeckú konferenciu Potravinové právo, semináre pre potravinárske podniky, ako aj súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska 2023, ktorej cieľom je podpora inovácií v potravinách, reformulácie a projektov trvalej udržateľnosti. PKS ako jediná organizácia zo Slovenska aktívne pôsobí v európskej asociácií potravinárskeho priemyslu FoodDrink Europe.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 57 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn