Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k diskusii o vysokej inflácii potravín

Potravinárska komora Slovenska vníma aktuálnu situáciu s vysokou infláciou a jej vplyv aj na ceny potravín v Slovenskej republike.

Súčasná vysoká inflácia potravín je dôsledkom rôznych faktorov. V rámci Slovenskej republiky nás dobieha dlhodobý nezáujem štátu o podporu potravinárskej výroby s absenciou systémovej podpory potravinárstva zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a nízkou plánovanou podporou v Strategickom pláne Slovenskej republiky pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na roky 2023 – 2027. To všetko sa podpísalo pod vysoký technologický dlh a slabú konkurencieschopnosť odvetvia voči zahraničným výrobcom.

Riešenia tejto situácie je potrebné hľadať v dôkladnej diskusii a účinným opatreniam na rôznych úrovniach (či už na úrovni zákonodarnej, výkonnej, ale aj kontrolnej), pričom by sa malo vyhnúť nesystémovým riešeniam, ktoré zasahujú do trhového hospodárstva, deformujú trh a negatívne ovplyvňujú podnikateľské prostredie. Zhoda na týchto opatreniach by mala byť naprieč politickým spektrom a so zvážením vplyvu na verejné financie.

Potravinárska komora Slovenska je pripravená viesť konštruktívnu diskusiu k podpore výroby potravín na Slovensku, dôrazne však odmieta politizáciu situácie v rámci predvolebného boja. Vyzývame politické strany, aby systémovú podporu výroby potravín na Slovensku predstavili v rámci svojich predvolebných programov, o relevantnosti ktorých sme pripravení viesť odborný dialóg. Zároveň vyzývame predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci, aby do konania volieb neprijímali právne predpisy, ktoré zhoršia podnikateľské prostredie a zaťažia potravinárske podniky dodatočnými nákladmi.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 57 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn