Dovozné podmienky pre potraviny a krmivá do Azerbajdžanu, platné od 1.1.2023.

Stručne o nových požiadavkách na dovoz potravín a krmív, ako aj materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami v Azerbajdžanskej republike

Nový zákon Azerbajdžanskej republiky o bezpečnosti potravín nadobudol účinnosť 1. januára 2023. Tento zákon predpokladá zmeny a doplnenia požiadaviek na dovoz potravín a krmív, ako aj materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami na územie Azerbajdžanskej republiky. V súlade s týmto zákonom:

1. Potravinárske zariadenia vyrábajúce a spracovávajúce potravinové a krmivové produkty živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktorých zoznam je definovaný v článku 24.5, na dovoz na colné územie Azerbajdžanskej republiky, schvaľuje Agentúra pre bezpečnosť potravín Republiky. Azerbajdžanu (ďalej len „agentúra“). Ak existuje relevantná oficiálna informácia o schválení potravinárskych zariadení oprávneným orgánom krajiny, kde je uznaná rovnocennosť schvaľovacieho systému, opätovné schválenie takýchto potravinárskych zariadení sa nevyžaduje podľa článku 20.4 zákona.

2. Nový typ potravinárskych výrobkov, kŕmnych výrobkov s obsahom geneticky modifikovaných organizmov alebo produktov získaných z geneticky modifikovaných organizmov, prírodných minerálnych vôd (požiadavka na takéto produkty vstúpi do platnosti 5. mája 2023), potravinárskych a kŕmnych doplnkových látok a biologicky aktívnych Dovoz potravinových doplnkov do Azerbajdžanu je povolený po ich predbežnej registrácii v súlade s článkom 25 zákona.

3. Ak sú etikety, názvy, zloženie, trvanlivosť a vysvetlivky k pravidlám používania produktov dovážaných do Azerbajdžanskej republiky v cudzom jazyku, zabezpečí sa ich preklad do Azerbajdžanu v súlade s článkom 17 zákona.

4. S prihliadnutím na úroveň rizika sa pri dovoze potravín a krmív na územie Azerbajdžanskej republiky, ktorých zoznam je definovaný v článku 20.6 zákona, priložia príslušné dokumenty potvrdzujúce bezpečnosť týchto výrobkov.

5. Dovozca, ktorý má v úmysle doviezť potraviny a krmivá, ako aj materiály prichádzajúce do styku s potravinami na colné územie Azerbajdžanskej republiky alebo jeho splnomocnený zástupca, zašle agentúre elektronické oznámenie pred dovozom dovezených produktov na colné územie, v súlade s čl. 20.8 zákona. Ak potraviny a krmivá, ako aj materiály prichádzajúce do styku s potravinami dovážané na colné územie Azerbajdžanskej republiky spĺňajú požiadavky na bezpečnosť potravín, agentúra vypracuje zákon o hygienickom stave výrobku a predloží ho dovozcovi na ďalšie konanie, v súlade s článkom 31.7 zákona.

Facebook
LinkedIn