Prísnejšie hraničné kontroly Spojeného Kráľovstva pre dovoz rastlín, potravín a zvierat z EÚ

Od dňa 31.1.2024 platia pravidlá prvej fázy nového hraničného režimu pri dovoze rastlín, zvierat a potravín do Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ide o jednu z najväčších zmien pre dotknuté dodávateľsko-odberateľské reťazce od odchodu UK z jednotného trhu EÚ.

Prehľad zmien nám zaslalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Hodnotenie a relevancia pre SR

UK zavádza nový prísnejší model dovozu rastlín, potravín a zvierat z EÚ s cieľom lepšie kontrolovať tovary, ktoré vstupujú na UK trh. Vláda očakáva, že nové pravidlá budú mať pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť britskýchnfarmárov a zároveň sľubuje vyššiu kvalitu importovaného tovaru. Hoci sa nedá predpovedať presný dopad na
budúci vývoj vzájomného obchodu, už teraz je jednoznačné, že pre dotknuté sektory a podniky prinesie tento hraničný režim nové administratívne povinnosti a tým pádom aj náklady. To sa následne takmer určite premietne aj do cien obchodovaných tovarov. Model bude postupne spúšťaný v troch fázach, v druhej (aplikovateľnej od 30.
apríla 2024) vláda ohlásila fyzické kontroly na UK hraniciach. Slovenskí vývozcovia, ktorí majú v portfóliu britský trh, sa tak musia pripraviť na nové administratívne zaťaženie a zároveň možné predĺženie dodacích lehôt pre svojich UK zákazníkov.

Informácia

Nový systém – Border Target Operating Model (BTOM), klasifikuje všetky rastlinné a živočíšne produkty pochádzajúce z EÚ a zaraďuje ich do troch skupín v závislosti od rizikovosti: vysoké riziko, stredné a nízke.
Pre predstavu, nízkorizikové produkty zahŕňajú napríklad niektoré druhy ovocia a zeleniny, spracované mäso a syry vyrobené z pasterizovaného mlieka. Tieto tovary nebudú podliehať novým administratívnym pravidlám.
Kategória so stredným rizikom zahŕňa rezané kvety, odrezky rastlín, ako aj niektoré druhy mäsa a rýb, nepasterizované mlieko, či vajcia. Medzi vysokorizikové produkty patria rastliny na pestovanie, niektoré semená, hľuzy a živé zvieratá. Stredne a vysoko rizikové rastlinné a mäsové výrobky budú mať odteraz pri importe povinnú zdravotnú certifikáciu.
V praxi to znamená, že EÚ vývozcovia mäsa a mliečnych výrobkov budú musieť spolupracovať s veterinárnou službou v krajine pôvodu, ktorá pre nich vystaví formulár, ktorý zaručuje, že tovar je bezpečný. Pre rastlinné produkty budú platiť podobné podmienky, vývozcovia budú povinní mať potvrdenie od kontrolóra pre zdravie rastlín.

Najvýraznejšiu zmenu prinesie ďalšia fáza programu, ktorá bude platiť od 30. apríla 2024. Od tohto dátumu začínajú fyzické hraničné kontroly stredne rizikového a vysokorizikového tovaru prichádzajúceho do UK. Tieto kontroly sa budú vykonávať na špeciálne určených pohraničných kontrolných staniciach. Posledná zmena nastane k 31.
októbru 2024, vláda bude vyžadovať vyhlásenia o bezpečnosti a ochrane pre stredne a vysoko rizikové dovozy a zároveň sa pre niektoré produkty sprísni zaradenie do kategórie rizikovosti.
Britská vláda si uvedomuje, že dodatočné kontroly zvýšia náklady pre podniky a tým pádom aj konečných spotrebiteľov. Zvýšené náklady pre celý dotknutý vzájomný obchod vypočítala na približne 330 miliónov GBP ročne a predpokladá, že táto suma sa v priebehu nasledujúcich troch rokov premietne do zvýšenia maloobchodných cien
potravín o 0,2 %. Táto predikcia však v sebe nezahŕňa plánované októbrové rozšírenie kategórie so stredným rizikom. Keďže sa dodatočné kontroly a certifikácia bude vzťahovať na viac tovarov, výsledná „cena“ nového modelu bude zrejme vyššia. Konzorcium Fresh Produce Consortium odhaduje, že tento krok zvýši náklady na dovoz z EÚ o ďalších 200 miliónov GBP ročne. Plánované zmeny sa negatívne dotknú práve menších podnikov a fariem, pre ktoré bude vývoz do UK kvôli dodatočnej byrokracii a nákladom menej rentabilný. V konečnom dôsledku tak budú mať britskí zákazníci menší výber tovarov na trhu.
Spustenie kontrol v rámci BTOM bolo celkovo odložené až 5 krát a hoci bola vláda kvôli novým obchodným bariéram kritizovaná najmä opozíciou, faktom je, že pravidlá Svetovej obchodnej organizácie veľmi jasne stanovujú, že obchodný režim pre EÚ sa musí zhodovať s režimom platným pre zvyšok sveta. UK nesmie EÚ obchodne
zvýhodňovať. Okrem toho, v opačnom smere (UK → EÚ) pre britských importérov už teraz platia obdobné administratívne pravidlá.
Vo všeobecnosti platí, že každá nová obchodná bariéra má negatívny vplyv na vzájomnú výmenu. Ale podnikateľský sektor v po-Brexitovom období na oboch stranách opakovane dokázal, že novým pravidlám sa dokáže flexibilne prispôsobiť. O novom pohraničnom modeli sa diskutuje už pomerne dlho a mnohí podnikatelia sa na ohlásené zmeny mali možnosť vopred pripraviť.

Facebook
LinkedIn